Урысыем къыщыхагъэщыгъ

Социальнэ IофышIэм лъытэныгъэу фашIырэм зыкъегъэIэтыгъэным, нэжъ-Iужъхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэм, чIыпIэ къин ифэгъэ унагъохэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ опытэу щыIэр ныбжьыкIэхэм нахь агъэфедэ хъуным фытегъэпсыхьагъэу илъэс къэс тикъэралыгъо щэкIо социальнэ учреждение анахь дэгъур къыхэхыгъэнымкIэ зэнэкъокъу.

ЦIыфхэм социальнэ фэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэгъэнхэмкIэ Адыгеим иучреждениехэм ялIыкIохэри аужырэ илъэситфым финалым нэсых, текIо­ныгъи къыдахы.

Адыгэ Республикэм IофшIэ­нымкIэ ыкIи социальнэ хэхъо­ныгъэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэриты­рэмкIэ, Всероссийскэ зэнэкъо­къум «Социальнэ фэIо-фа­шIэхэр зыгъэцэкIэрэ учреждением иIофышIэ анахь дэгъу» зыфиIорэ номинациемкIэ къыхагъэщыгъ цIыфхэм социальнэ фэIо-фашIэ­хэр афэгъэцэкIэгъэнхэмкIэ Крас­ногвардейскэ комплекснэ гупчэм испециалистэу Къудаикъо Аминэт.

Аминэт иIофшIэн мы систе­мэм зыщыригъэжьагъэр 2002-рэ илъэсыр ары. Щытхъу хэ­лъэу ипшъэрылъхэр зэригъэца­кIэрэм фэшI мызэу, мытIоу хагъэунэ­фыкIыгъ. ИIофшIэн шъхьаIэ имызакъоу, районым иобщественнэ щыIакIи Аминэт иIахьышIу хелъхьэ. Илъэсищ хъугъэу ар республикэ спартакиадэу «Опсэу!» зыфиIоу ныбжь хэкIотагъэ зиIэхэм афызэхащэрэм игъэхьазырын чанэу хэлажьэ. Ары къэс Красногвардейскэ районым икомандэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ къыдехы.

Урысыем щыкIогъэ зэнэкъо­къум текIоныгъэ къызэрэщыдихыгъэм фэшI УФ-м IофшIэ­ны­м­­кIэ ыкIи цIыфхэр социальнэу къэухъумэгъэнхэмкIэ и Министерствэ шIухьафтын Ами­нэт къыфишIыгъ.

(Тикорр.).