Пшъэрылъхэр зэдагъэнэфагъэх

АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан ОАО-у «Зарубежводстрой» зыфиIорэм ипащэу Евгений Гудзенчукрэ ащ игуадзэу Владимир Кузнецовымрэ тыгъуасэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

AAG7352Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Муратрэ ФГБУ-у «Мелиора­циемкIэ ыкIи мэкъумэщ хъызмэтым псыр IэкIэгъэхьэ­гъэ­нымкIэ ГъэIорышIапIэм» ипащэу Хьэпэе Азэматрэ.

ТапэкIэ Iоф зэрэзэда­шIэ­щтым, гухэлъэу ащкIэ яIэхэм лъэ­ныкъуитIур зэдатегущыIагъ, пшъэрылъхэр зэдагъэнэфагъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.