Лъапсэр дунаим щегъэдахэ

Зэкъош республикэхэм язэфыщытыкIэхэр культурэмрэ искусствэмрэ ащэпытэх. Къэбэртэе-Бэлъкъарым исурэтышI ныбжьыкIэу Мэзлоу Руслъан иIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм лъэпкъ зэфэшъхьафхэр хэлэжьагъэх.

DSC_0514КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъ­хэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу тиреспубликэ икъэлэ шъхьаIэ дэтым къыщы­зэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр та­рихъым къыпкъырэкIы, лIэужхэр зэрепхых.

Музеим идиректорэу Кушъу Нэфсэт зэхахьэм пэублэ гущыIэу къыщишIыгъэм къызэрэщыхигъэ­щыгъэу, Мэзлоу Руслъан сэнэ­хьатэу къыхихыгъэр къызэрыкIоп. IутIэным, чыжъыем, бжалэм пкъыгъохэр ахэзышIыкIырэмэ Руслъан ащыщ. Бгъэфедэн плъэ­кIыщт искусствэм псэ къыпи­гъакIэзэ, лъапсэу фишIырэм ыпкъ егъэпытэ, тамэхэм зарегъэу­шъомбгъу.

DSC_0592Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Шэуджэн Бэлэ Мэзлоу Руслъан итворчествэ къытегу­щыIэзэ, сурэтышI ныбжьыкIэм ишIушIагъэхэм осэ ин афишIыгъ. Адыгэ фольклорыр зэрэбаир, тинахьыжъ пIашъэхэр IэпэIасэу зэрэщытыгъэхэр Р. Мэзлоум къегъэлъагъо. ЛIэужхэр зэрипхыхэзэ, искусствэм чIыпIэ хэхыгъэ ежь иеу къыщигъотын ылъэкIыгъ.

Адыгеим исурэтышI ыкIи иархитектор цIэрыIоу Бырсыр Абдулахь изэфэхьысыжьхэм къахигъэщыгъэм уегъэгупшысэ. Iа­пэкIэ IутIэныр ыблэзэ, Р. Мэзлоур IофшIэкIэшIум лъэхъу. ПIуа­блэр зэикI къодыеп, сурэтхэмкIэ, IэшIагъэхэмкIэ егъэкIэракIэ.

DSC_0563— Темэ хэхыгъэхэм къап­къырыкIызэ, яплIэнэрэ къэгъэ­лъэгъоныр Руслъан зэрэзэхищагъэм фэшI тыфэгушIо, — къыщиIуагъ зэхахьэм Адыгэ Республикэм исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Хъуажъ Рэмэзан. — ЯтIонэрэу итворчествэ Мыекъуапэ щытэлъэгъу. Мыщынэу искусствэм куоу зэ­рэхэIабэрэм, пкъыгъоу ышIыхэрэм теплъэ дахэ яIэу къыгъэлъэ­гъонхэ зэрилъэкIырэм тагъэразэ. Руслъан икъэгъэлъэгъонхэр зэзгъап­шэхэзэ, лъэпкъ искусствэр гукIэ къыIотэныр нахьышIоу ыгъэпсы зэрэхъугъэр иIофшIагъэ къыхэсэгъэщы.

Къыпщытхъурэм уегъэгушхо

— Къэбэртэе-Бэлъкъарым ипсэупIэу Алтуидэ Мэзлоу Руслъан къыщыхъугъ. — Сэри а къуаджэм сыщыщ, — къеIуатэ сурэтышI IэпэIасэу, лъэпкъ искусствэм щыцIэрыIоу ГъукIэ Замудин. — Руслъан джыри кIэлэцIыкIузэ бгъэфедэн плъэ­кIыщт искусствэм зэрэфэща­гъэр къыхэщыщтыгъ. Лъэгъо хэхыгъэ IофшIэным къыщигъотыгъ. Къабзэу исурэтхэр къыгъэлъэгъо­нхэ, фольклорыр ыгъэбаин зэрилъэ­кIырэр сэгъэшIагъо.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым лъэпкъ культурэмкIэ ифондэу «Амрэм» итхьаматэу Тлизам Лидие искусствэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэ­гъонхэм язэхэщэн кIэщакIо фэхъоу бэрэ къыхэкIыгъ. Р. Мэзлоум иIофшIагъэхэм Лидие ащыгъуаз. Сурэт пэпчъ къыте­гущыIэ шIоигъоу мэкъэ шъабэкIэ игупшысэхэр къызэIуехых. Руслъан кIэлэеджакIохэр зылъещэх. Темыр Кавказым къэгъэлъэгъо­нэу щыкIуагъэхэм язэфэхьысыжьхэм Лидие къариIуалIэрэм уегъэгушхо. Адыгэ лъэпкъым итарихъ искусствэм къыщызэIуихыным Руслъан пылъ.

ЕплъыкIэхэр

СурэтышI-модельер цIэрыIоу СтIашъу Юрэ мэстанэм Iуданэр рещышъ, игухэлъхэр, дунаир зэрилъэгъурэ шIыкIэр мэстапэм­кIэ къеIуатэ. Ю. СтIашъум, нэ­мыкI сурэтышIхэм тигуапэу тя­дэIугъ. Къуанэ Аслъан, Гъогунэкъо Мухьарбый зэралъытэ­рэмкIэ, лъэпкъ искусствэм баиныгъэу хэлъыр Р. Мэзлоум къыгъотыгъ, лъигъэкIотэн елъэкIы. Зэныбджэгъухэу Пэрэныкъо Чатиб, Шъхьаплъэкъо Къэсэй, ЕхъулIэ Аслъанчэрый, тхакIоу Хъурмэ Хъусен, фэшъхьафхэм анаIэ зытырадзагъэр якIэлэцIы­кIугъом къыщыублэгъэ хъугъэ-шIагъэхэр агу къызэрэкIыжьырэр ары. Къоджэ зэфэшъхьафхэм адэсыгъэх, ау IутIэным, чыжъыем, бжалэм пкъыгъоу янэ-ятэхэм, янэIуасэхэм ахашIыкIыщтыгъэхэр ащыгъупшэхэрэп. Исэнэхьат шIу зылъэгъурэм къиныгъохэр къы­зэринэкIынхэ зэрилъэкIыщтым яцыхьэ телъ.

DSC_0561— Колледжыр, университетыр Къэбэртэе-Бэлъкъарым къыщысыухыгъэх, — къеIуатэ Мэзлоу Руслъан. — Тхыпхъэхэр сшIын­хэм, бгъэфедэн плъэкIыщт искусствэм сыдэлэжьэным сапылъзэ, IутIэным нахь фэщагъэ сы­хъугъ. Тхьаегъэпсэух сикIэлэегъа­джэхэр, IэпыIэгъу къысфэхъухэрэр. Бжалэм, IутIэным, чыжъы­ем зыгорэ ахэпшIыкIыным фэшI щэIэгъэ ин пхэлъын зэрэфаер сы­зыгъэсагъэхэм къызэрэсаIо­щтыгъэр сщыгъупшэрэп.

Телефон зэдэгущыIэгъур. Мэз­лоу Руслъан Къэбэртэе-Бэлъкъарым зегъэзэжьым ыуж теле­фонкIэ гущыIэгъу тыфэхъугъ, иIофшIагъэ гущыIэ фабэу къыра­IуалIэхэрэм ащыдгъэгъозагъ, исэ­нэхьат къызэретэжьырэм ты­кIэ­упчIагъ.

Зигъэпсэфынэу уахътэ зэри­мыIэр Руслъан къытиIуагъ. Адыгеим щыIэу зэIукIэгъоу зыхэлэ­жьагъэхэм яшIуагъэкIэ, IофшIэ­ныкIэхэм афежьагъ.

Лъапсэр зыгъэпытэрэ цIыфым лIэужхэр зэрепхых, цIыфхэр зэфещэх. Р. Мэзлоум икъэгъэ­лъэгъонхэм урысхэр, адыгэхэр, къэндзалхэр, хэгъэгу зэфэшъ­хьафхэм къарыкIыжьыгъэхэр яплъыхэу тырихьылIагъ. ШIэны­гъэлэжьэу ГъукIэлI Зухра, зэ­лъашIэрэ археологэу, сурэтышIэу ЛэупэкIэ Нурбый, еджакIоу Мырзэ Суандэ, ащ ипшъэшъэгъухэм музеим щалъэгъугъэм ягушъхьэ кIуачIэ хигъэхъуагъ. Адыгэхэм яшIэжь зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ, дунаим нахьышIоу тыщашIэнымкIэ ащ фэдэ зэхахьэхэр лъэшэу тищыкIагъэх. Сыд фэдэ хэгъэгу пщагъэхэми, Р. Мэзлоум исурэтхэм укъагъэукIытэжьыщтэп, уарыгушхонэу щытых. ШIухьафтын дэгъу цIыфым фэпшIы пшIоигъомэ, Мэзлоу Руслъан иIофшIагъэхэм къахэпхын плъэкIыщтыр бэ.

Опсэу, Руслъан! Лъэпкъ искусствэр лъагэу оIэты, цIыфхэм гушIуагъо къафэохьы. Тхьэм бэгъашIэ уешI.

Къэгъэлъэгъоныр мэзаем и 10-м Мыекъуапэ щызэфашIы­жьыщт.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэр къэгъэлъэгъоным къы­щытырахыгъэх.