Къулыкъум иIофшIагъэхэр зэфихьысыжьыгъэх

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иколлегие игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ. Къулыкъум 2015-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьын ыкIи къихьэгъэ илъэсым пшъэрылъэу зыфигъэуцужьыхэрэм ар афэгъэхьыгъагъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIу­щынэ Аслъан, федеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIыIужъу Адам, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьа­матэу Владимир Нарожнэр, Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, республикэм ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр, нэ­мыкIхэри.

Iофтхьабзэм АР-м и ЛIышъ­хьэ пэублэ псалъэ къыщишIызэ, блэкIыгъэ илъэсым министерствэм Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм осэшIу афишIыгъ, ащ дакIоу зипшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу зыгъэцэкIэрэ министрэу Александр Речицкэм, полицием икъулыкъушIэ­хэм рэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохыгъэх. НэмыкI шъолъырхэм афэдэу Адыгеири кризисым еолIагъ нахь мышIэми, эконо­микэм зыпкъитыныгъэ иIэным, социальнэ пшъэрылъхэр гъэ­цэкIагъэ хъунхэм анаIэ зэратетыр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ. Ау ащ дакIоу гумэ­кIыгъохэри зэрэщыIэхэм къы­кIи­гъэтхъыгъ, ахэр дэгъэзыжьы­гъэнхэм фэшI гъэцэкIэкIо ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яIофшIэн нахь агъэлъэшын фаеу ылъытагъ

ЦIыфхэм ярэхьатныгъэрэ ящынэгъончъагъэрэ къэухъу­мэгъэнхэм, бзэджэшIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм анаIэ тет. Непэ анахьэу тыз­гъэгумэкIырэ Iофыгъохэм ащыщ экстремизмэм ыкIи терроризмэм япхыгъэ бзэджэшIагъэхэр республикэм къимыхъухьанхэр, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.Джащ фэдэу тигъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэшIагъэхэм, ахэм ахэкIуадэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэн, водительхэм ягъэхьазырын иIо­фыгъо пытагъэ хэлъэу укъякIо­лIэн фае. ЫпэкIэ къызэрэс­Iуагъэу, блэкIыгъэ илъэсым ведомствэм Iофэу ышIагъэм уигъэрэзэнэу щыт, ау экономи­кэ къиныгъохэм ялъэхъан гумэ­кIыгъоу къэуцущтыр зэрэмы­макIэр къыдэтлъытэн, ахэр дэ­гъэзыжьыгъэнхэм тызэгъусэу тынаIэ тедгъэтын фае.

Нэужым гущыIэр ыштагъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Александр Речицкэм. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым полицием икъулыкъу­шIэхэм анахьэу анаIэ зытыра­гъэтыгъэ лъэныкъохэм ащыщых бзэджэшIагъэхэм якъыхэгъэщын ыкIи ахэр къэмыхъунхэм пэшIо­рыгъэшъэу дэлэжьэгъэныр, об­щественнэ рэхьатныгъэр къэ­ухъу­мэгъэныр, экстремизмэм ыкIи терроризмэм апэшIуекIо­гъэныр. ЗэкIэмкIи 2015-рэ илъэ­сым Адыгеим бзэджэшIэгъэ 4958-рэ щызэрахьагъ, ахэм ащыщэу 1003-р хьылъэ ыкIи хьылъэ дэдэхэм ахалъытэ. Зэхафын алъэкIыгъэр процент 72,9-рэ мэхъу, гурытымкIэ Урысыем ща­гъэунэфыгъэ пчъагъэм ар нахьыб. Министрэм къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, 2015-рэ илъэсым республикэм игъогухэм хъугъэ-шIэгъэ 516-рэ къатехъухьагъ, ахэм нэбгыри 131-рэ ахэкIодагъ, 602-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. МыщкIэ гумэкIыгъоу щыIэр зэрэмымакIэр къыхигъэ­щызэ, гъогурыкIоныр щынэгъон­чъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием и ГъэIорышIапIэ иIоф­шIэн джыри нахь ыгъэлъэшын фаеу ылъытагъ. Оперативнэ IофшIэным ылъэныкъокIэ гъэ­хъа­гъэу щыIэхэм адакIоу гумэ­кIыгъохэми А. Речицкэр къате­гущыIагъ, пшъэрылъыкIэхэр къыгъэуцугъэх.

ЛIыIужъу Адам, Владимир Нарожнэр, АР-м и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трэхъо Аслъан, республикэм ипрокурор шъхьаIэу Василий Пословскэр, щынэгъончъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Олег Селезневыр, УФ-м и Следственнэ комитет республикэмкIэ иследственнэ ГъэIорышIапIэ ипащэу Александр Глущенкэр коллегием изэхэсыгъо къыщы­гущыIагъэх. АР-м и МВД Iоф зэрэдашIэрэм, язэпхыныгъэ шIуагъэу къытырэм, пшъэрылъ шъхьаIэу зэдыряIэхэм ахэр къатегущыIагъэх.

— Адыгеим лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэ, мамырныгъэ зэ­рилъыр ары непэ баиныгъэ шъхьаIэу тиIэр. Ар зыукъо зы­шIоигъо кIуачIэхэм тапэшIуекIон, тизыкIыныгъэ къэтыухъумэн фае. АщкIэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм бэ елъытыгъэщтыр, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан зэхэсыгъом зэфэхьысыжьхэр къыфишIызэ.

Илъэсым къыкIоцI анахь чанэу Iоф зышIэгъэ къулыкъу­шIэхэм ащыщхэр къыхагъэщы­гъэх. АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр, республикэм и Парламент ищытхъу ыкIи рэзэныгъэ тхылъхэр, ведомствэм итын лъапIэхэр, медальхэр ахэм афагъэшъошагъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.