Зэнэкъокъу зэхащэ

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралыгъом ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет республикэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм азыфагу зэнэкъокъоу «Тятэжъ пIашъэхэм ячIыгужъ. БлэкIыгъэмрэ къэкIощтымрэ азыфагу» зыфиIорэр зэрэщызэхащэрэмкIэ макъэ къегъэIу.

Тилъэпъкъэгъухэу Адыгэ Республикэм къэзыгъэзэжьыгъэхэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэм творческэ зэнэкъокъур фэгъэ­хьыгъ. Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэу «2014 — 2018-рэ илъэсхэм лъэпкъ зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэр ыкIи патриотическэ пIуныгъэ тэрэз ягъэгъотыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу зэнэкъо­къур зэхащэ.

2015-рэ илъэсым шэкIогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу 2016-рэ илъэсым шэкIогъум и 1-м нэс Адыгэ Республикэм икъэбар­лъыгъэIэс амалхэм къащыхаутыгъэ е эфирым къихьэгъэ IофшIагъэхэр ары зэнэкъо­къум къырахьылIэнхэ алъэкIыщтхэр. Ащ щы­текIохэрэм сомэ мин 57-рэ хъурэ шIухьафтыни 9 афагъэшъошэщт. Мыщ фэдэ лъэныкъохэмкIэ: гъэзетхэм (журналхэм) къахаутыхэрэмкIэ, телевизионнэ къэтынхэмкIэ (репортажхэмкIэ), радиокъэтынхэмкIэ (репортажхэмкIэ) зэнэ­къокъур зэхащэщт. Ащ икIэуххэр шышъхьэIум иублэгъум жюрим зэфихьысыжьыщтых.