Я 13-рэ пэпчъ

Урысые Федерацием и Президент унашъо зэришIыгъэу, 2015-рэ илъэсыр гу-лъынтфэ узхэм апэуцужьыгъэным и Илъэсэу щытыгъ. А илъэсым имэзипшI мы лъэныкъомкIэ Адыгеим Iофэу щашIагъэр псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Министерствэм щызэфахьысыжьыгъ.

koronarnye_sosudy_i_provodjawaja_sistema_serdca4

Зигугъу къэтшIыгъэ уахътэм къыкIоцI лъынтфэ узхэм зы­щяIэзэхэрэ гупчэу республикэм итхэм нэбгырэ 1308-мэ IэпыIэгъу ащарагъэгъотыгъ; нэб­гырэ 437-мэ, гу лъынтфэхэм щыкIагъэу яIэхэм ялъытыгъэу, хирургхэм яIэпыIэгъу ящыкIэ­гъагъ. Шъхьэ лъынтфэхэм япхыгъэу сымаджэу а гупчэхэм ачIэлъыгъэр нэбгырэ 1210-рэ.

Пчъагъэхэм къызэрагъэлъа­гъорэмкIэ, Урысыем щыпсэухэрэр зэкIэ пштэмэ, я 13-рэ нэбгырэ пэпчъ гум е лъынтфэхэм япхыгъэ уз иI; дунаим ехыжьыхэрэм япроцент 53-р зэрылIыкIырэр а узхэр ары. АщкIэ тикъэралыгъо зэ­кIэмэ апэ ит. Специалистхэм къызэрэхагъэщырэмкIэ, ар къыз­хэкIырэр цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэу яIэр, тутынэшъоным зызэриушъомбгъурэр ыкIи пэ-шIо­рыгъэшъ медицинэ Iофтхьаб­зэхэм ямэхьанэ икъоу бэмэ зэралъымыIэсырэр ары.

Гу-лъынтфэ узхэм япхыгъэ Iофыгъохэм анахь шъхьаIэу медицинэм иIофышIэхэм алъы­тэрэр ахэм щынагъоу къакIэ­лъыкIон ылъэкIыщтхэм икъу фэдизэу бэ зэращымыгъуазэр ары. Ар къыдалъытэзэ, икIыгъэ илъэсым цIыфыбэ къызыхыра­гъэубытэгъэ, нэбгырэ пэпчъ ипсауныгъэ къыухъумэным имэхьанэ къызыщаIотэгъэ, уплъэ­кIун зэфэшъхьафхэр зыщафа­шIыгъэ Iофтхьэбзи 100-м ехъу республикэм щызэхащагъ. Ахэм нэбгырэ мин 200 фэдиз ахэлэжьагъ.

Медицинэ профилактикэмкIэ Гупчэм волонтерхэр иIэпыIэ­гъухэу «Здоровый образ жизни. Наше будущее — завтра» зыфиIорэ Iофтхьабзэр зэхищагъ. Гурыт гъэсэныгъэ ыкIи сэнэхьат зыщызэрагъэгъотырэ учреждениехэм егъэджэн шъуа­шэ зиIэ сыхьатхэр ащыра­гъэ­кIокIыгъэх, ныбжьыкIэхэр тре­нингхэм ахагъэлэжьагъэх, нэбгырэ 2127-рэ ахэм къахырагъэ­убытагъ. Волонтерскэ движениеу инсультым пэшIорыгъэ­шъэу зыщыухъумэгъэным ыкIи цIыфым апэрэ медицинэ Iэпы­Iэгъу зэрептыщтым япхыгъэ Iофтхьабзэхэр зэхэзыщагъэм егъэджэнхэм нэбгырэ 450-рэ къахагъэлэжьагъ.

l_bМинистерствэм ышIыгъэ зэфэхьысыжьхэм къызэраха­гъэщырэмкIэ, гу-лъынтфэ узхэм яIэзэгъэныр ыкIи пэшIо­рыгъэшъэу ахэр щыгъэзыегъэн­хэр къэзыгъэхьылъэрэр цIыф­хэм янахьыбэм игъом кардиологым дэжь, илъэсым зэ нэмыIэми, кIонхэ зэрэфаем мэхьанэ зэрэрамытырэр ары. «Псауныгъэм и Гупч» зыфаIоу медицинэ профилактикэмкIэ Адыгэ республикэ Гупчэм хахьэрэм иIофышIэхэр икIыгъэ илъэсым гъогогъу 14-рэ ащы­Iагъэх муниципальнэ образование зэфэшъхьафхэм. Ахэм цIыфхэм япсауныгъэ изытет ауплъэкIущтыгъ, еджапIэхэм ачIэсхэм лекциехэм къафя­джэщтыгъэх, япсауныгъэкIэ тутыным, шъон пытэхэм, наркотикхэм зэрарэу къахьырэм ахэр афэгъэхьыгъагъэх. Ахэм ямызакъоу, мы медицинэ учреждением испециалистхэр IофшIэпIэ зэфэшъхьафхэм ащы­Iагъэх, ахэм ащылажьэхэрэм япсауныгъэ изытет ауплъэкIумэ, зищыкIагъэхэм консультациехэр аратыхэзэ. IофышIэ нэбгырэ 597-мэ арэущтэу специалистхэр алъыIэсыгъэх.

Мыщ фэдэ IофшIэным, пэ­шIорыгъэшъэу узыр гъэунэфы­гъэным, хэлэжьагъ Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщри. Ащ имобильнэ бригадэ республикэм ипсэупIэ 18-мэ ащыIагъ, нэбгырэ 669-мэ япсауныгъэ ыуплъэкIугъ.

Адыгэ республикэ онкологие диспансерми имобильнэ бригадэ ипшъэрылъхэр илъэсым къыкIоцI щытхъу хэлъэу ыгъэ­цэкIагъэх. Ар гъогогъу 19-рэ псэупIэ зэфэшъхьафхэм ащы­Iагъ, нэбгырэ 1593-рэ уплъэ­кIунхэм къахарагъэубытагъ.

Лъыр пкъышъолым къызэрэ­щекIокIырэм епхыгъэ узхэм арылIыкIырэр нахь макIэ шIы­гъэным епхыгъэ Iофтхьабзэу республикэм щызэхащэхэрэм шIуагъэ къахьыгъэу министерствэм къыхегъэщы. Пчъагъэхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, гу-лъынтфэ узхэм апкъ къи­кIыкIэ 2015-рэ илъэсым дуна­им ехыжьыгъэм ипчъагъэ процент 15-кIэ нахь макI, 2014-м егъэп­шагъэмэ.

Джы специалистхэм игъоу алъытэ гу-лъынтфэ узхэм апэуцужьыгъэным иилъэсипшI гъэнэфэгъэнэу.

ЖакIэмыкъо Аминэт.