Проценти 10-кIэ нахьыбэу…

ИлъэсыкIэу къихьагъэм псэупIэ-коммунальнэ фэIо-фашIэхэм алъэныкъокIэ джыри «хахъохэр» къызыдихьыгъэх, ау мызыгъэгум ахэр зэкIэми анэ­сыщтхэп. Псэу агъэфедагъэр къэзылъытэрэ приборхэр зымыгъэуцугъэхэр ары гумэкIыгъохэр зиIэ хъущтхэр. Илъэсэу къихьагъэм ищылэ мазэ и 1-м къыщыублагъэу ахэм проценти 10-кIэ нахьыбэу псым ыпкIэ атыщт.

1_525501228037d52550122803c5СчетчикымкIэ къэмылъыта­гъэу, шэпхъэ гъэнэфагъэу (нормативэу) щыIэхэмкIэ зытырэр нахьыбэ къэс, нэмыкIхэмкIэ ащ зэрарэу хэлъым хэхъо. Шапхъэу щыIэм зыпари къы­лъы­мыплъэу узыфаем фэдиз псы бгъэ­кIо­дымэ, етIанэ нэбгырэ пчъагъэу унэм итха­гъэм телъытагъэу ащ ыпкIэ оты. Хэт­кIи шъэфэп, унэхэм янахьыбэм арытхагъэм къехъоу зэра­щы­псэурэр. ЗэрэхъурэмкIэ, имы­тха­гъэхэм агъэфедагъэр зыпарэми къылъытэрэп. ­Фэтэрыбэ хъурэ унэм псэу щагъэфедагъэр шапхъэхэм зашIокIыкIэ, а къе­хъугъэм ыпкIэ зэкIэ унэм чIэс­хэм атегощагъэ мэхъу. Ары шапхъэм ехъоу унэм ща­гъэфе­дэрэм коэффициентхэр те­хъонхэр къызкIаугупшы­сы­гъэр.

АР-м уасэхэмрэ ахэм ягъэ­нэфэнрэ къэралыгъо екIолIа-кIэ яIэным лъыплъэрэ и ГъэIо­рышIапIэ къызэритыгъэмкIэ, Адыгеим щы­псэухэрэм япроцент 40-м ехъу­мэ псэу агъэфедэрэм ыпкIэ проценти 10-кIэ нахьыбэу атын фаеу мэхъу, сыда пIомэ ащ фэдиз-мэ приборхэр яунэхэм ара­гъэуцуагъэхэп. Шапхъэхэм коэффициентэу атехъорэм къы­щыкIэщтэп, хэхъощт нахь. Непэ ар 1,5-мэ зэрэхъурэр, 2017-рэ илъэсым икъихьагъум нэс 1,6-м нэсыщт. Ар псэу агъэфеда­гъэр къэзылъытэрэ приборхэр зи-мы­Iэхэм лъэшэу зэ­хашIэщт. Арышъ, охътэ благъэм а­хэр зимыIэхэм япчъагъэ нахь макIэ хъунэу мэгугъэх.