Нэбгырищ илIыкIыгъ

Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритыгъэмкIэ, щылэ мазэм иапэрэ тхьамафэ пэтхъу-Iутхъур нэбгырэ 480-мэ ыкIи гриппыр 21-мэ къяузыгъэу агъэунэфыгъ.

Ар эпидемическэ гъунапкъэм процент 40-кIэ нахь макI. БлэкIыгъэ илъэсым джырэ иуахътэ ар ебгъапшэмэ, процент 56-кIэ нахьыб. Сыма­джэхэр зэкIэ врачхэм зэрямыкIуалIэрэри къы­зыдэплъытэкIэ, пчъагъэм лъэшэу зыкъиIэтыщт.

Эпидемиологхэм Iофым изытет гумэкIыгъо дэдэу алъытэрэп, ау япсауныгъэ нахь фэсакъын­хэу цIыфхэм къяджэх. Къэсымаджэхэрэм япчъагъэ икIыгъэ илъэсым итыгъэгъэзэ маз хэхъонэу зыригъэжьагъэр ыкIи мы тхьа­мафэм нахьыбэ хъугъэ. Медикхэм зэралъытэрэмкIэ, ащ лъапсэ фэхъурэр ом изытетрэ цIыфым ыпкъышъол икъоу узым зэрэпэмыуцужьырэмрэ. НахьыбэрэмкIэ республикэм щызекIорэр «свиной грипп HINI» зыфаIорэр ары, щылэ мазэм ыкIэхэм — мэзаем икъежьэгъум нэмыкI вирусхэр къыго­хъощтых. Джа уахътэм къыкIоцI нахь зысымаджэхэрэр.

Джащ фэдэу Роспотребнадзорым къызэрэщы­таIуагъэмкIэ, республикэм щыпсэурэ нэб­гырэ мини 111-мэ гриппым пэуцужьырэ вакцинэр ахалъхьагъ.

Информационнэ сайт зэфэшъхьафхэм къы­зэ­раты­рэмкIэ, мы илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу тхьабыл плъыр-стыр узыр (пневмониер) республикэм щыпсэурэ нэбгырэ 46-мэ къяузыгъэу сымэджэщхэм ачIэфагъэх ыкIи нэбгырищымэ ядунай ахъожьыгъ. Роспотребнадзорым тызафытеом, мы къэбарым ишъыпкъапIэ къытаIуагъэп.

Iэшъынэ Сусан.