Машинэ IункIыбзэхэр аритыжьыгъэх

Адыгеим и Къэралыгъо бюджет учреждениеу «Къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэр лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ цIыфхэм афэзыгъэцэкIэрэ гупчэм» икъутамэхэу къалэу Мыекъуапэ, Тэхъутэмыкъое, Джэджэ, Кощхьэблэ, Мыекъопэ ыкIи Красногвардейскэ районхэм ащыIэхэм апае къащэфыгъэ автомобили 6-мэ яIункIыбзэхэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан тыгъуасэ аритыжьыгъэх.

1200-AAG6826АР-м и Правительствэ зычIэт Унэм дэжь щыкIогъэ зэха­хьэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, къулыкъу ыкIи ведомствэ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ зэха­хьэм къыщыгущыIэзэ, машинэхэр зэратыжьыхэрэм афэгушIуагъ, ахэм яIофшIэн нахьышIоу зэ­хащэнымкIэ амалэу яIэхэм зэрахэхъуагъэм къыкIигъэтхъыгъ.

— ЦIыфхэм яфэIо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм, ахэр чэзыум бэрэ хэмытынхэм апае мыщ фэдэ гупчэхэр тимуниципальнэ образованиехэм зэкIэми ащыдгъэпсыгъэх. МФЦ-м икъутамэхэм япшъэрылъхэр тэрэзэу зэшIуахынхэм, IофшIэныр нахь псынкIэу зэхащэным афэшI автомобильхэр зэрящыкIагъэр къыдэтлъыти, ахэр ядгъэгъотыгъэх. Адрэ къэ­нэгъэ къутэми 4-ми тапэкIэ мыщ фэдэ автотранспортр афэтщэфын гухэлъ тиI, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

МФЦ-м икъутэми 10-мэ мы уахътэм Адыгеим Iоф щашIэ, республикэм щыпсэухэрэм япроцент 95,89-мэ ахэм зафагъэ­зэн амал яI. 2015-рэ илъэсыр пштэмэ, нэбгырэ 157994-рэ яолIагъ, фэIо-фэшIэ 263989-рэ афагъэцэкIагъ. ЗэкIэмкIи гупчэм фэIо-фэшIи 162-рэ егъэцакIэ, ахэм ащыщэу 54-р федеральнэ хэбзэ къулыкъухэм, 40-р рес­публикэ хэбзэ къулыкъухэм ыкIи 68-р муниципальнэ органхэм япхыгъэх.

Росреестрэм, кощын Iофхэм­кIэ федеральнэ къулыкъум, хьакъулахь къулыкъум, хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм, ПенсиехэмкIэ фондым, джащ фэдэу социальнэ ухъумэным афэгъэхьыгъэ фэIо-фашIэхэр арых нахьыбэу агъэфедэхэрэр.

Мы гупчэм республикэмкIэ лъэныкъуабэ къызэрэзэлъиубытырэм къыхэкIэу, къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япхыгъэу лъэIу тхылъкIэ закъыфэзыгъазэхэрэм ядокументхэр гъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм игъом аIэкIэгъэхьэ­гъэнхэм, джащ фэдэу курьер къулыкъум ищыкIэгъэщт автомобильхэр егъэгъотыгъэнхэм яIофыгъохэр къэуцугъэх. Федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ ахъщэмкIэ «Лада-Грант» зыфиIорэ машини 6 афащэфыгъ, зым сомэ мин 416,4-рэ ыуас.

АР-м и ЛIышъхьэ мэфэкI шIыкIэм тетэу автомобильхэм яIункIыбзэхэр зытефэхэрэм аритыжьыгъэх, шIуагъэ къытэу Iоф арашIэнэу афэлъэIуагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.