Мамырныгъэрэ рэхьатныгъэрэ илъынхэм фэшI

Тыгъуасэ АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Адыгеим иреспубликэ организациеу обществэу «ШIэныгъ» зыфиIорэм ипащэу Ацумыжъ Казбек зэIукIэгъу тыгъуасэ дыриIагъ.

AAG7035Обществэр зызэхащагъэр илъэс 65-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Межрегиональнэ научнэ-практическэ конференциеу зэхащэгъагъэм АР-м и ЛIышъхьэ зэрэхэлэжьагъэм фэшI «тхьауегъэпсэу» пстэумэ апэу ащ къыриIуагъ. Юбилеим тефэу УФ-м и Президент и Админи­страцие рагъэблэгъагъэу зэрэщыIагъэм республикэм ипащэ щигъэгъозагъ. КъызэриIуагъэмкIэ, Адыгеим иреспубликэ организациеу обществэу «ШIэны­гъэм» иIофшIэн зэрэзэхищэрэм ыгъэразэхэу къыхагъэщыгъ, гумэкIыгъоу яIэхэмкIэ ежьыри адэгощагъ, нэужым Iофхэр нахьышIу хъугъэх.

ТхьакIущынэ Аслъан обществэу «ШIэ­ныгъэр» социальнэ мэхьанэ зиIэ программэ ыкIи проект зэмылIэужыгъуабэу лъэпкъ ыкIи дин конфессиехэм зэгуры­Iоныгъэ азыфагу илъыным, лъэпкъ культурэм зиушъомбгъуным афэIоры­шIэхэрэм зэрадэлажьэрэр кIигъэтхъыгъ.

— ЗэфыщытыкIэ дахэхэм, зэгурыIо­ныгъэм заушъомбгъуным шъудэла­жьэшъ, лъэшэу тышъуфэраз, тхьашъуегъэпсэу, — ыIуагъ ащ.

* * *

Нэужым ТхьакIущынэ Аслъан общественнэ организациеу Адыгэ Хасэм итхьаматэу джырэблагъэ хадзыгъэ ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ ригъэблэгъагъ. Мы зэIукIэгъум хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Муратэрэ лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ Комитетым ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэррэ.

АР-м и ЛIышъхьэ Адыгэ Хасэм нахьыпэкIэ итхьамэтагъэу, ежь илъэIукIэ а IэнатIэм IукIыжьыгъэ Бэгъушъэ Адами ипшъэрылъхэр зэригъэцакIэщтыгъэхэм зэригъэразэщтыгъэхэр, зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэрэзэдашIэщтыгъэр пстэумэ апэу къыхигъэщыгъ. Нэужым зэдаштэу хадзыгъэ ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ лъэныкъо пстэумкIи мы Iоф­шIэным фэхьазырэу зэрилъытэрэм, ипшъэрылъхэр икъоу зэригъэцэкIэщтхэм яцыхьэ зэрэтелъым кIигъэтхъыгъ.

— Адыгэ Хасэмрэ республикэ гъэ­цэ­­кIэкIо хабзэмрэ гъогу зэфэшъхьаф рыкIонхэу щытэп, зэготмхэу, зэгурыIохэу сыдигъокIи Iоф зэдашIэн фае, — къы­Iуагъ ЛIышъхьэм. — Республикэм мамырны­гъэрэ рэхьатмныгъэрэ илъынхэр, лъэпкъ ыкIи дин зэпэуцужь къимыхьа­ныр, тиныбжьы­кIэхэр гъогу занкIэ тещэгъэн­хэр зэкIэми зэдытиIоф. Республикэ гъэцэ­кIэкIо хабзэр лъэпкъ пстэоу мыщ исмэ зэфэдэу афэлажьэшъ, хэушъхьафы­кIы­гъэу зы лъэпкъ иIоф зэшIуихынэу щытэп. Адыгэ Хасэми ар къыгурыIонэу, ащ тетэу иIоф лъигъэкIотэнэу тыщэгугъы.

Адыгэ Хасэм иIэпыIэгъу сыдигъокIи гъэцэкIэкIо хабзэм зэрищыкIагъэр, анахьэу ныбжьыкIэхэм Iоф адэшIэгъэ­нымкIэ ащ мэхьанэ ин зэриIэр АР-м и Премьер-министри къыхигъэщыгъ. Хасэм и Устав пстэури икъоу щыгъэнэфагъэу зэрилъытэрэм, ащ шIомыкIхэу тапэкIи Iоф ашIэным зэрэщыгугъыхэрэм кIигъэтхъыгъ.

Лъэпкъ зэгурыIоныгъэ, рэхьатныгъэ Адыгеим илъынхэр, узэгурыIоу Iоф зэ­дэпшIэныр Хасэм и Устав лъапсэу зэриIэр, ащ удэмыхыныр анахь шъхьаIэу зэрэщытыр АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр къызэгущыIэми къыхигъэщыгъ.

ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ законхэм адиштэу, Уставым щыгъэнэфагъэхэм ашIомыкIхэу тапэкIи Iоф ашIэным зэрэфэхьазырхэр, лъэпкъ пстэоу республикэм исхэм яобщественнэ организациехэм зэпхыныгъэ пытэ адыряIэу адэлэжьэнхэм ыуж зэритыщтхэр къы­Iуагъ. Охътэ благъэмкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьыхэрэм ащигъэ­гъуазэхэзэ, ныбжьыкIэхэр бэу тигъогухэм зэратекIуадэхэрэм игумэкIыгъо идэгъэзыжьынкIэ, лъэпкъыбзэм, культурэм, хабзэхэм ялъыгъэкIотэнкIэ гухэлъ гъэнэфагъэхэр зэряIэхэр къыIуагъ.

ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ Теуцожь районым икъуаджэу агъэкощыгъэхэм ащыщэу Едэпсыкъуае 1958-рэ илъэсым къыщыхъугъ, илъэсыбэрэ правэухъумэкIо органхэм ясатырэ хэтыгъ, илъэс 13-рэ паспортнэ-визовэ къулыкъум ипэщагъ, отставкэм щыIэ полковник.

* * *

Мы мэфэ дэдэм АР-м и ЛIышъхьэ гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэм ипащэхэмрэ шIэныгъэлэжьхэ­мрэ зэIукIэгъу адыриIагъ. Анахь шъхьаIэу непэ зыдэлажьэхэрэм, яIофыгъохэм лъэныкъуитIур зэдатегущыIагъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.