Лъэпсэ пытэр мэбагъо

ДзюдомкIэ егъэджэн зэIукIэгъоу Мыекъуапэ щыкIуагъэм Урысыем ишъолъыри 10-мэ ябэнакIохэр, тренер-кIэлэегъаджэхэр хэлэжьагъэх. Щылэ мазэм и 4 — 12-м Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт зэхахьэр щызэхащагъ.

DSC_0936Санкт-Петербург, Воронеж, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Къалмыкъым, Ростов хэкум, Краснодар, Ставрополь, Хабаровскэ крайхэм, Адыгеим дзюдомкIэ ябэнакIохэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъоным, тренер-кIэлэегъаджэхэм яIоф­шIакIэ къызэфаIотэным, опыт пэрытым нахьышIоу зыщагъэгъо­зэным афэшI егъэджэн зэхахьэм мэхьанэ ин иIагъ.

ШIэжьым узэфещэ

Илъэс 14 зыныбжьхэм къащыублагъэу дзюдомкIэ бэнэкIо кIалэхэмрэ пшъашъэхэмрэ университетым щызэIукIагъэх, нэбгырэ 200 хъущтыгъэх. Тренер-кIэлэегъаджэхэм апэу гущыIэгъу тафэхъугъ.

DSC_0906СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Улан Гуртуевыр Налщык щыщ, Мыекъуапэ щеджагъ, зыщигъэсагъ. Болэ Вадими Къэбэртэе-Бэлъкъарым щапIугъ, спортымкIэ мастер. НэбгыритIури цIыкIухэу Адыгеим къэкIогъагъэх. Тренерэу Бэджыдэ Вячеслав япащэу дзюдом ишъэфхэр Мые­къуапэ щызэрагъашIэщтыгъэх.

— Адыгеир тищыIэныгъэ щыщ хъугъэ, — къаIуатэ Улан Гуртуевымрэ Болэ Вадимрэ. — Тренер цIэрыIоу Кобл Якъубэ зэIу­кIэ­гъоу дытиIагъэхэр, къызэрэтэушъыищтыгъэр тщыгъупшэхэрэп. Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэр дунаим щызэлъашIэ, ащ зыщыдгъэсэн зэрэтлъэкIыгъэм тырэгушхо.

У. Гуртуевымрэ В. Болэмрэ Санкт-Петербург щэпсэух, тренерэу Iоф ашIэ. Адыгэ Республи­кэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым дзю­домкIэ, самбэмкIэ ягъэхъа­гъэ­хэр ныбжьыкIэхэм къафаIуа­тэх.

DSC_0912Иуаныкъо Дмитрий Къэбэртэе-Бэлъкъарым къикIыгъ. Санджик Мажеевыр Къалмыкъым щыщ, Эладиос Поповыр Ростов хэкум щэпсэу, ШакIо Руслъан Кисловодскэ Iоф щешIэ, Анатолий Емковыр Воронеж щэпсэу, Павел Федоровыр Санкт-Петербург иныбжьыкIэ хэшыпы­кIыгъэ командэ итренер шъхьаI. Юрий Гадовниковымрэ Артур Демирчанрэ Краснодар итренер-кIэлэегъа-джэх.

— Спортымрэ пIуныгъэмрэ зэпхыгъэх, — къаIуатэ Анатолий Емковымрэ Санджик Мажеевымрэ. — Адыгеим дзю­домкIэ ибэнакIохэм зэнэкъокъу­хэм медалэу къащыдахыгъэр макIэп. Республикэм ичемпионхэр дунаим щызэлъашIэх, ахэр тиныбжьыкIэхэм щысэ афэхъух.

— Кобл Якъубэ лъапсэ зы­фишIыгъэ бэнэпIэ еджапIэм зеушъомбгъу. Спорт унэшхоу Мые­къуапэ къыщызэIуахыгъэм Якъубэ ыцIэ фаусыгъ. Адыгеим пIуныгъэм мэхьанэу щыратырэм ехьылIэгъэ къэбархэр тишъолъырхэм ащыпсэухэрэм къафэтIотэщт, — зэдэ­гущыIэгъур лъагъэкIуатэ Павел Федоровымрэ Роман Халиковымрэ.

Р. Халиковыр Хабаровскэ краим къикIыгъ. ШIэжьым инэ­кIубгъохэм афэгъэхьыгъэ нэры­лъэгъу IэпыIэгъухэу Адыгэ къэралыгъо университетым щагъэпсыгъэхэм игуапэу защигъэгъозагъ.

ТибэнакIохэм ягухэлъхэр

Ордэн Андзаур, Беданэкъо Заур, ШъэоцIыкIухэу Рустамрэ Айдэмыррэ, Тулпэрэ Айдэмыр, Дэхъу Азэмат, Ткаченко зэшыпхъухэу Еленэрэ Ульянэрэ, Олег Саниным, Мерэм Дамир, нэмыкI­хэу Адыгеим щагъэсэгъэ бэна­кIохэр алырэгъум щытлъэгъу­гъэх. Тренер-кIэлэегъаджэхэу Бэджыдэ Вячеслав, Беданэкъо Байзэт, Бастэ Сэлым, Нэпсэу Бислъан, Сергей Шутовым, Игорь Вержбицкэм, Роман Оробцовым, нэ­мыкIхэм пэщэныгъэ зыдызэ-рахьэрэ бэнакIохэм къараIолIа­гъэм къыхэдгъэщырэр егъэджэныр дэгъоу зэрэзэхащагъэр ары.

Шъолъырхэм къарыкIыгъэхэм тибэнакIохэр гущыIэгъу афэхъу­гъэх. Спортымрэ щыIэныгъэмрэ язэпхыныгъэхэр лъэпсэшIоу зэ­ряIэр хагъэунэфыкIыгъ.

Кобл Якъубэ имузей

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдом­рэкIэ и Институт ипащэу Бгъуа­шэ Айдэмыр егъэджэн-зэIукIэ­гъухэм ахэлажьэхэрэм гущыIэгъу афэ­хъугъ, Кобл Якъубэ ишIэжь музей ригъэблэгъагъэх. Е. Вержбицкаям, С. Бастэм, Б. Нэпсэ­ум, У. Гуртуевым, нэмыкIхэм тарихъ къэбархэр музеим къы­щаIотагъэх. Бгъуашэ Айдэмыр зэрэхигъэу­нэфыкIыгъэу, музеим къэкIогъэ ныбжьыкIэхэм гукъэ­кIыжь гъэшIэ­гъонхэр яIэщтых, нэпэеплъ су­рэтэу атырахыгъэр макIэп.

DSC_0378

Шэмбэтым, тхьаумафэм зэбэныщтых

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу С. Бастэм тыщигъэгъо­загъ щылэ мазэм и 16 — 17-м Урысыем и Къыблэ федеральнэ шъолъыр дзюдомкIэ изэнэ­къокъу Мые­къуапэ зэрэщыкIо­щтым. Илъэс 18-м нэс зыныбжьхэр зэIукIэ­щтых.

ЗэлъыIэсыкIэ амалхэр спортым щылъагъэкIуатэхэзэ, Адыгеир нахь цIэрыIо хэгъэгум щэхъу.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэр зэхахьэхэм къащытетхыгъэх.