КIэлэеджакIохэм заушэты

Урысые Федерацием ыкIи Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ яминистерствэхэм унашъоу ашIыгъэмкIэ, илъэс къэс предмет зэфэшъхьафхэмкIэ кIэлэеджакIохэм яшIэныгъэ къызыщагъэлъэгъорэ олимпиадэхэр афызэхащэх. Апэрэ уцугъор гурыт еджапIэхэм ащэкIо, ащ я 5-рэ классым къыщегъэжьагъэу я 11-м нэс ащеджэрэ кIэлэеджакIохэр ары хэлажьэхэрэр. ЯтIонэрэ муници­пальнэ уцугъом зыщызыушэтыхэрэр я 7-рэ классым къыщегъэжьа­гъэу я 11-м нэс. Ящэнэрэ шъолъыр уцу­­гъор зыфызэхащэхэрэр я 9 — 11-рэ классхэм ащеджэхэрэр ары.

2015-рэ илъэсым Iоныгъом къыщегъэжьагъэу тыгъэгъазэм нэс апэрэ ыкIи ятIонэрэ уцугъохэр республикэм щыкIуагъэх. Ящэнэрэр мы мафэхэм къызэIуахыгъ. ЗэкIэмкIи ащ нэбгырэ 500 фэдиз хэлэжьэнэу агъэ­нафэ. Ащ зыкъызэрэщагъэлъагъорэм елъытыгъэу, текIоныгъэ къыдэзыхыхэрэр аужырэ, яплIэнэрэ уцугъохэм яшIэныгъэхэр къащагъэлъэгъощтых. Ар гъэтхапэм къыщегъэжьагъэу мэлылъфэгъум нэс кIощт.

Апэрэ мафэм, щылэ мазэм и 13-м французыбзэмкIэ заушэтынэу кIэлэ­еджэкIо 13 къекIолIэгъагъ. Олимпиадэр уцугъуитIоу гощыгъэу кIуагъэ, кIэлэеджакIохэм тхэн IофшIэныр агъэ­цэкIагъ, нэужым жэрыIокIэ къаIотагъ.

Французыбзэр республикэм ащ фэдизэу зэрэщызэрамыгъашIэрэм къыхэкIыкIэ, олимпиадэм къекIолIагъэр бэп. Ау зэхэщакIохэм къызэрэхагъэ­щыгъэмкIэ, ныбжьыкIэхэм шIэныгъэ куухэр къагъэлъэгъуагъэх. Анахь гъэ­хъа­гъэ зиIэхэр Мыекъуапэ ыкIи Шэуджэн районым щыщ кIэлэеджакIохэр арых.

Мазэм къыкIоцI республикэм ит еджапIэхэм ачIэсхэм заушэтыщт. Шъолъыр уцугъом къыщахьырэ баллхэр федеральнэ базэм ихьащтых. Нэужым предметнэ-методическэ комиссие Гупчэм предмет пэпчъкIэ анахь баллыбэ къэзыхьыгъэ кIэлэеджакIохэр къыхахыщтых ыкIи ахэр олимпиадэм иурысые уцугъо хэлэжьэщтых.

(Тикорр.).