Илъэсым — нэбгырэ 884-рэ

Хэбзэгъэуцугъэм къызэрэдилъытэу, цIыфэу илъэс 40-рэ ыкIи ащ нахьыбэрэ Iоф зышIагъэхэм, ведомственнэ шIухьафтынхэр (УрысыемкIэ) зиIэхэм «IофшIэным иветеран» зыфиIорэ щытхъуцIэр афагъэшъуашэ.

Ащ фэгъэзэгъэ комиссие щызэхащагъ Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Мини­стерствэ. Мазэ къэс зэхэсыгъо зиIэрэ комиссием хэхьэх финансхэмкIэ Мини­стерствэм, АР-м и ЛIышъхьэ ыкIи министрэхэм я Кабинет я Администра­цие, ветеранхэм я Совет, респуб­ликэм ипрофсоюзхэм я Федерацие ялIыкIохэр.

ИкIыгъэ илъэсым комиссием аужырэ зэхэсыгъоу иIагъэм нэбгыри 169-мэ ятхылъхэр рахьылIэгъагъэх, «IофшIэным иветеран» щытхъуцIэр зыфагъэшъошагъэр нэбгырэ 99-р ары.

Мы щытхъуцIэр зиIэхэм социальнэ IэпыIэгъоу аратырэм фэдэ аIукIэнэу нэбгырэ 54-рэ комиссием къыхихыгъ. Ахэм илъэс 40-рэ е ащ нахьыбэрэ зэ­пымыоу Iоф ашIагъ. Нэбгырэ 16-мэ ятхылъхэр хэбзэгъэуцугъэм ишапхъэ­хэм адимыштэхэу зэкIагъэкIожьыгъэх.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэри­тырэмкIэ, икIыгъэ илъэсым нэбгырэ 1775-мэ ятхылъхэр комиссием къыра­хьылIагъэх. Ахэм ащыщэу 884-мэ «IофшIэным иветеран» зыфиIорэ щыт­хъуцIэр афагъэшъошагъ.

Мыхэм ыкIи фэгъэкIотэныгъэу яIэхэмкIэ ахэм арагъэпшэгъэ нэбгырэ 810-мэ мылъкоу апэIухьащтыр республикэ бюджетым къыхагъэкIы.

(Тикорр.).