Владимир Путиныр Адыгеим ис бэгъэшIэ 381-мэ гъэрекIо къафэгушIуагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр Хэгъэгу зэошхом иветеран 381-у зыныбжь илъэс 90-м нэсыгъэхэм ыкIи ащ шъхьадэкIыгъэхэм яюбилейкIэ 2015-рэ илъэ­сым къафэгушIуагъ, — къыщаIуагъ Урысыем пенсиехэмкIэ и Фонд икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипресс-къулыкъу.

ПенсиехэмкIэ Фондым иреспубликэ къулыкъуи зыныбжь илъэси 100 хъухэрэм ыкIи ахэм анахьыжъхэм афэгушIонхэр хэбзэшIу щы­хъугъ. 2015-рэ илъэсым Урысые Федерацием пенсие­хэмкIэ и Фонд Адыгэ РеспубликэмкIэ икъутамэ ипащэу Къулэ Аскэрбыйрэ ПФР-м ичIыпIэ къулыкъухэм якъутамэхэм япащэхэмрэ Адыгэ Республикэм ис бэгъэшIэ нэбгырэ 20-мэ афэгушIуагъэх, ахэм ащыщэу нэбгыри 5-мэ аныбжь илъэси 100 хъугъэ.

«ПФР-м иреспубликэ къутамэ иIофышIэхэм мазэ къэс Урысые Федерацием и Президент и Администрацие IэкIагъэхьэрэ тхыгъэхэм атетэу 2016-рэ илъэсым ищылэ мазэ Влади­мир Путиныр Адыгеим щыщ нэбгырэ 49-мэ яюбилейкIэ къафэгушIощт», — щыхагъэунэ­фыкIыгъ Урысые Федерацием пенсиехэмкIэ и Фонд икъу­тамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипресс-къулыкъу.