ШIухьафтын афашIыгъ

2016-рэ илъэсым икъихьагъум Тэхъутэмыкъое ­районым щыпсэухэрэм илъэсыкIэ шIухьафтынэу Iэ­пы­Iэгъу псынкIэм имашинэу «Форд Транзит» зы­фиIорэм фэдитIу кIэу аратыгъ.

46919984c8aaa025ba3be54782daf06cАдыгеим псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, а районым ипредприниматель ыкIи идепутат нэбгырэ заулэмэ ямылъкукIэ машинэхэр къащэфыгъэх. Ахэр: «ВТБ Страхование» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу Геннадий Гальпериныр, предпринимателэу Хъурмэ Вячеслав, депутатхэу Бастэ Хьис, ДзэлI Аскэр, Хъурмэ Казбек.

Тилъэхъанэ диштэрэ автомобильхэр ищыкIэгъэ Iэмэ-псы­мэхэмкIэ зэтегъэпсыхьагъэх, врач­хэмкIи, сымаджэхэмкIи гу­псэфэу щытых. Зы машинэр — Афыпсыпэ къоджэ псэупIэм, адрэр — Тэхъутэмыкъое гупчэ район сымэджэщым араты­гъэх.

Мы шIухьафтынхэм псауны­гъэр къэухъумэгъэнымкIэ мэхьанэшхо яI. Сыда пIомэ Адыге­имкIэ анахь цIыфыбэ зыщы­псэухэрэм Тэхъутэмыкъое районыр ащыщ. Игъом цIыфхэм алъыIэсынхэм фэшI IэпыIэгъу псынкIэм имашинэхэр лъэшэу ящыкIэгъагъэх, джы ар къадэ­хъугъ.

Iэшъынэ Сусан.