Урысыем ипрокуратурэ зызэхащагъэр илъэс 294-рэ хъугъэ

Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ АР-м и Правительствэ зычIэт Унэм тыгъуасэ щыкIуагъ. AAG6637Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, федеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIы­Iужъу Адам, республикэм игъэцэкIэкIо ыкIи хэбзэгъэуцу къулыкъухэм ялIыкIохэр, прокуратурэм иветеранхэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, мы къулы­къум зищыIэныгъэ гъогу езы­пхыгъэ пстэуми ямэфэкIкIэ къа­фэгушIуагъ, гущыIэ дэхабэ къа­пигъохыгъ. Ахэм щытхъу хэлъэу яIофшIэн зэрэзэхащэрэм, япшъэ­рылъхэр зэрифэшъуашэу зэ­рагъэцакIэрэм Адыгеим хэ­хъоныгъэу ышIыхэрэр зэрепхы­гъэхэр къыхигъэщыгъ.

AAG6651ЦIыфхэм яфитыныгъэ ыкIи ящынэгъончъагъэ къэу­хъумэгъэным, республикэм ­мамырныгъэрэ рэхьатныгъэрэ илъынхэм прокуратурэм иIа­хьышIу хэлъ. АщкIэ инэу ты­шъуфэраз, — къыIуагъ ТхьакIу­щынэ Аслъан къызэрэугъои­гъэхэм закъыфигъазэзэ. — ШIуагъэ къытэу бзэджашIэхэм ябэныгъэным фэшI къулы­къум зэшIуихырэр макIэп. 2015-рэ илъэсым хэбзэгъэуцугъэр гъогогъу мин 17,5-рэ фэдизрэ аукъуагъ. Республикэм ихэбзэ­ухъумэкIо къулыкъухэм яIо зэ­хэлъэу Iоф зэрэзэдашIагъэм ишIуагъэкIэ, бзэджэшIагъэу зэрахьагъэхэм япроцент 71-р зэ­хафыгъ. IэнатIэ зыIыгъ пэщэ 650-мэ дисциплинарнэ ыкIи ­административнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ. Iофыгъо зэфэ­шъхьафхэм афэгъэхьыгъэу цIыфхэм къатыгъэ тхылъ мини 2-м ехъумэ прокурорхэр ахэ­плъагъэх, зэрифэшъуашэу ахэр зэхафыгъэх. Джащ фэдэу ахъщэ къолъхьэ тын-Iы­хыным епхыгъэ бзэджэшIэгъэ мини 2-м ехъу агъэунэфыгъ. Республикэ прокуратурэм гъэ­хъэгъэшIухэр иIэх, ау тапэкIэ джыри ынаIэ зытыригъэтын фэе лъэныкъоу щыIэр макIэп. Пшъэрылъ шъхьаIэхэр экстремизмэм ыкIи къолъхьэ тын-Iыхыным апэшIуекIогъэныр, псэупIэкоммунальнэ хъызмэтым епхыгъэ гумэкIыгъохэр дэ­гъэзыжьыгъэнхэр, гъэсэны­гъэм, псауныгъэр къэухъумэ­гъэным ясистемэхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм, бюджет ахъщэр зэрагъэфедэрэм алъы­плъэгъэныр, нэмыкIхэри. Сицыхьэ телъ а пшъэрылъхэр прокурорхэм зэрагъэцэкIэщтым. Ныбджэгъу лъапIэхэр, шъуимэ­фэкIкIэ джыри зэ сышъу­фэ­гушIо, псауныгъэ пытэ шъуи­Iэнэу, шIоу щыIэр зэкIэ къы­жъудэхъунэу сышъуфэлъаIо.

УФ-м и Генеральнэ прокурорэу Юрий Чайка иунашъокIэ АР-м ипрокурор шъхьаIэу Василий Пословскэм щытхъуцIэу «УФ-м ипрокуратурэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ, джащ фэдэу Руденкэм имедаль зэхахьэм щыратыжьыгъ.

AAG6643Республикэ прокуратурэм Iоф щызышIэрэ нэбгырэ заулэмэ «АР-м изаслуженнэ юрист» зыфиIорэ щытхъуцIэр, ахэм янэ-ятэхэм АР-м и ЛIы­шъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх. Мыхэм зэ­кIэми ТхьакIущынэ Аслъан афэгушIуагъ, къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх.

Василий Пословскэм гущыIэр зештэм, иIофшIэгъухэм къа­фэгушIуагъ, прокуратурэм игъэ­хъагъэхэм, мы илъэсым пшъэрылъ шъхьаIэу зыфигъэуцужьы­хэрэм кIэкIэу къатегущыIагъ. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым гъогогъу мин 11-м ехъурэ цIыфхэм зы­къафагъэзагъ, ахэм ащыщэу я 4-рэ нэбгырэ пэпчъ ифитыны­гъэхэр зэтырагъэуцожьыгъэх. ТапэкIи мы IофшIэныр зэрэ­лъагъэкIотэщтыр, къяуалIэхэрэм хэбзэгъэуцугъэм диштэу Iэ­пы­Iэгъу зэрафэхъущтхэр пащэм къыIуагъ. ЦIыфхэм цыхьэу къа­фашIырэр гъэпытэгъэныр анахь шъхьаIэу къыхигъэщыгъ.

Ведомственнэ тын лъапIэхэр, щытхъуцIэхэр, шIухьаф­тын­хэр зыфагъэшъошагъэхэм
В. Пословскэр афэгушIуагъ, яIоф­шIэнкIэ къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх.

Прокуратурэм иIофышIэхэм япрофессиональнэ мэфэкIкIэ къафэгушIуагъэх Владимир Нарожнэр, ЛIыIужъу Адам, АР-м и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трэхъо Аслъан, щы­нэгъончъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Олег Селезневыр, УФ-м и Следст­веннэ комитет Адыгэ Респуб­ликэмкIэ иследственнэ Гъэ­IорышIапIэ ипащэу Александр Глущенкэр, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Александр Речицкэр.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.