КIэухыр рэхьатыгъэп

«Эльбрус» Щэрджэскъал — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 67:70.

Щылэ мазэм и 13-м Щэрджэскъалэ щызэIукIагъэх. ТиешIакIохэу хъагъэм Iэгуаор изыдзагъэхэр: Абызов — 17, Чураев — 18, Хмара — 11, Широков — 12, Гапошин — 10, Милютин — 2.

ТелефонкIэ къатыгъ. — Пчъа­гъэр ешIэгъум зэрэщылъы­кIуа­тэрэм бэрэ тигъэгумэкIыгъ, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итре­нер шъхьаIэу, Адыгеим иза­служеннэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Бысымхэр тапэ ишъыгъагъэх. ЯтIонэрэ едзы­гъор 26:10-у къызытэхьым, зэнэкъо­къум къырыкIощтыр къэшIэгъошIоу щымытыгъэми, Адыгеим иешIакIо­хэр текIоныгъэм нахь зэрэпэбла­гъэхэр зэIукIэгъум ­къыхэщыщтыгъ.

ЕшIэгъум иаужырэ ­такъикъхэр хырыхыхьэм фэдагъэх. Очкоуи 2 ныIэп тиспортсменхэр бысымхэм апэ зэритыгъэхэр. ­Аужырэ нэгъэупIэпIэгъухэм тазыр дзыгъо­хэр анахь дэгъоу зыгъэ­цакIэхэ­рэм яIэпэIэсэныгъэ ­къэлъэгъуагъ. А. Синельниковым зэрилъытэрэм­кIэ, А. Гапошиныр, И. Хмарэ, М. Абызовыр, нэмыкIхэри яамалхэм ялъытыгъэу ешIагъэх, хэп­шIыкIэу зы нэбгыри къахэщыгъэп.

2015 — 2016-рэ илъэс зэнэ­къокъум тибаскетболистхэм ешIэ­гъу 18 яIагъ, текIоныгъэ 17 къыдахыгъ, апэрэ чIыпIэм щыIэх. Щылэ мазэм и 28 — 29-м «Динамо-МГТУ-р» Динскоим щешIэщт.