ИшIушIагъэкIэ къытхэт

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ифедерацие ипащэу щытыгъэ Войкэ Борис фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу Джаджэ щы­кIуагъ. Абхъазым, Санкт-Петербург, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Краснодар ыкIи Ставрополь крайхэм, Къалмы­къым, Адыгеим дзюдомкIэ ябэнакIохэр алырэгъум щызэ­IукIагъэх.

Республикэм и Парламент идепутатхэу Бэгугъэ Вячеслав, Ма­тыжъ Аслъан, Джэджэ райо­ным иадминистрацие икъулыкъу­шIэхэм, тренер-кIэлэегъаджэхэм Войкэ Борисэ ишIушIагъэ зэра­щымыгъупшэрэр зэхахьэм къы­щаIуагъ. Олимпиадэ джэгунхэу Москва щыкIуагъэхэм джэрз ме­далыр къащыдэзыхыгъэ Емыж Арамбый къызэрэхигъэщыгъэу, Войкэ Борисэ зэхэщэкIо дэгъоу щытыгъ, Адыгеим идзюдо хэхъо­ныгъэ ышIыным чанэу хэлэ­жьагъ.

Яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу апэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ­хэм шъуащытэгъэгъуазэ. Кушъу Тамерлан, кг 27-рэ, Адыгэкъалэ щыщ, Роман Гусев, кг 30, Ставрополь, Даниил Бушманов, кг 33-рэ, Краснодар, Лука Кварцхелия, кг 36-рэ, Абхъазым щыщ, Шэуджэн Аскэр, кг 39-рэ, Шэу­джэн район, Чарак Аммаев, кг 42-рэ, Джэджэ район, Лъэцэр Амир, кг 46-рэ, Адыгэкъал, Владимир Ляскин, кг 50, Джэджэ район, Даниил Петрик, кг 55-рэ, Краснодар край, Виталий Когай, кг 60, Краснодар край, Джумбер Липаридзе, кг 66-рэ, Мыекъуапэ, Егор Шанин, кг 73-рэ, Санкт-Петербург, Къэбэхь Мурадин, кг 73-м къехъу, Шэу­джэн район.

Джэджэ районым икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэ ипащэу Кобл Аюбэрэ Адыгеим дзю­домкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлымрэ къызэрэтаIуагъэу, бэнэкIуи 192-рэ шIэжь зэнэкъокъум хэлэ­жьагъ. Адыгэ Республикэм физкультурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет, Джэджэ районым ипащэхэр, лъэкI зиIэхэр, Б. Войкэм иIахьылхэр, иныбджэгъугъэхэр зэ­хэщэн Iофыгъохэм апылъыгъэх. 2000-рэ илъэсым ыкIи ащ ыуж къэхъугъэхэр зэнэкъокъугъэх. Я 5-рэ зэIукIэгъухэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх.