ЩысэшIум уегъэгушхо

«Эльбрус» Щэрджэскъал — «Динамо-МГТУ» Мые­къуапэ — 65:77.

Хмара ИльяЩылэ мазэм и 12-м Щэрджэскъалэ щызэдешIагъэх.

ТелефонкIэ къатыгъ. — Ти­ешIакIохэу Николай Ереминыр, Артем Гапошиныр, Константин Путимцевыр зэIукIэгъум хэлэжьагъэхэп, Курскэ щыкIогъэ зэ­нэкъокъум шапхъэхэр зэрэщаукъуагъэхэм фэшI ахэр судьяхэм агъэпщынагъэх. ГуIэн Iофым тыхэтэу «Динамо-МГТУ-м» зэ­хъокIныгъэхэр фэтшIыгъэх. Щэрджэскъалэ щешIэгъэ тиспорт­сменхэм сафэраз, гуетыныгъэ ин къызыхагъэфагъ. Илья Хмарэ лъэшэу къахэщыгъ, очко 33-рэ къытфихьыгъ. Хъурджанэм Iэ­гуаор бэрэ зэрэридзагъэм дакIоу, зэхэщэкIо дэгъоуи зыкъи­гъэлъэгъуагъ, — къытиIуагъ тренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым.

«Динамо-МГТУ-р» тыгъуасэ ятIо­нэрэу «Эльбрусым» дешIагъ. ЗэIукIэгъур Щэрджэскъалэ щы­кIуагъ. 2015 — 2016-рэ илъэс ешIэгъум тикомандэ зэIукIэгъу 17-м щыщэу 16-р къыхьыгъ, апэрэ чIыпIэм щыI. Щэрджэскъалэ ыуж Краснодар краим ипсэупIэу Динскоим, къалэу Киров тикомандэ ащешIэщт. Мэзаем и 11-м «Динамо-МГТУ-м» изэIукIэгъу Мыекъуапэ щыкIощт.

Сурэтым итыр: «Динамо — МГТУ-м» иешIакIоу Илья Хмара.