ТыпфэгушIо, Хъан!

Мамхыгъэ щыпсэурэ Къуижъ Хъанэ илъэс 90-рэ зэрэхъугъэр мы мафэхэм хигъэунэ­фы­кIыгъ. Гъунэгъухэр, Iахьыл-благъэхэр ащ къыфэгу­шIуагъэх.

Бэрсэйхэм япхъоу Хъанэ Хьа­кIэмзые къыщыхъугъ, Мамхыгъэ щыныс. Ишъхьэгъусэу Хьазэрталэрэ ежьыррэ шъэуи 5 зэ­да­пIугъ, мэшэлахь.

— Тхьаегъэпсэух симэфэкI мафэ къыздэзыгощыгъэхэр, — къыIуагъ Къуижъ Хъанэ. — Сы­зэплъэкIыжьмэ, цIыфхэм шIоу сфаIуагъэм сегъэгушхо.ТхакIоу Пэнэшъу Хьазрэт усэу сфызэхилъхьагъэм къыщезгъэжьэнышъ, сикIалэхэм дахэ къязыIуагъэ-
хэр, гъунэгъухэм ягуфэбэныгъэ гъэзетеджэхэм язгъашIэхэ сшIоигъу.

ТилъапIэу, Хъан! Гъогу къинэу къэпкIугъэм, цIыфхэм шIоу пфаIорэм тащыгъуаз. Уинасып зыдэплъэгъужьэу упсэузэ, уигъашIэ лъыбгъэкIотэнэу Тхьэм тыпфелъэIу.