Шэмбэтым аухыщт

Мыекъуапэ волей­бо­лымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу бзылъфыгъэ ыкIи хъулъфыгъэ ­командэхэр хэлажьэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм якъыдэхын афэгъэхьыгъэ зэIукIэ­гъухэр бзылъфыгъэхэм щылэ мазэм и 16-м яIэщтых.

DSC_0753Урысыем ПенсиехэмкIэ ифонд икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэмрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетымрэ ябзылъфыгъэ коман­дэхэр шэмбэтым зэдешIэщтых. Технологхэм яешIакIохэм ащыщэу Анастасия Зборовскаям къы­зэ­рэтиIуагъэу, кIэух зэIукIэ­гъухэм яшъыпкъэу ­зафагъэхьазыры.

Адыгеим иволейбол щызэ­лъа­шIэрэ Къошк Руслъан МГТУ-м икомандэ итренер. Ащ зэ­ри­лъы­тэрэмкIэ, зэнэкъокъум яIэ­пэ­Iэ­сэныгъэ зэрэщыхагъахъорэм да­кIоу, япсауныгъэ агъэпытэ, язы­гъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъакIо.

ЗэIукIэгъухэр Адыгэ къэралы­гъо университетымрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетымрэ ащызэхащэх. ЕшIэгъухэм нэбгырабэ яплъы. КIэлэцIыкIухэр, спортсменхэм яныб­джэгъухэр, яIа­хьылхэр, волейболыр зышIогъэ­шIэгъонхэр зэнэкъокъухэм ащытэлъэгъух.