Лъэпаорэм хэкIыпIэ къегъоты

Урысыем баскетболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ ­командэхэу суперлигэм ия 3-рэ куп хэтхэм язичэзыу ешIэгъухэр щылэ мазэм и 12 — 13-м яIэщтых. Мые­къопэ «Динамо-МГТУ-р» Щэрджэскъалэ щыIукIэщт чIыпIэ командэу «Эльбрусым».

«Динамо-МГТУ-р» гъогу техьа­ным ыпэкIэ тренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— 2015-рэ илъэсым аужырэ ешIэгъоу тиIагъэр тыгъэгъазэм и 25-м Курскэ щыкIуагъ, — къытиIуагъ Андрей Синельниковым. — ЗэIукIэгъур ешIапIэм щыкIозэ командэхэм яспортсменхэм шапхъэхэр аукъуагъэх, дысэу зэдэгущыIэхэу фежьа­гъэх. Судьяхэм зэIукIэгъур зэпа­гъэугъ. Залым чIэсхэм гущыIэ гуаохэр тикомандэ фэ­гъэхьыгъэу къа­Iощтыгъэх. ЕшIэгъур ащ ща­ухыгъ. Курскэ икомандэ текIо­ныгъэр ыхьыгъэу судьяхэм уна­шъо ашIыгъ. Бысымхэр пчъа­гъэмкIэ тикомандэ ыпэ зэритыгъэхэр судьяхэм къызэрэда­лъытагъэр шапхъэхэм адештэ.

Адыгеим иешIакIохэу К. Путимцевыр, Н. Ереминыр, А. Гапошиныр зэхэщакIохэм агъэпщынэщтых. Нэбгырищыри Щэрджэскъалэ щыкIощт ешIэгъум хагъэлэжьэщтхэп.

Апэрэ ешIэгъоу командэхэм Курскэ щыряIагъэм «Динамо-МГТУ-м» текIоныгъэр къыщыдихыгъ, пчъагъэр 94:85-рэ. Суперлигэм иящэнэрэ куп апэрэ чIы-
пIэр «Динамо-МГТУ-м» щиIыгъ. ЕшIэгъу 16-м щыщэу 15-р къыхьыгъ. Курскэ щызэхащэгъэ ешIэ­гъум бырсырэу къыпыкIыгъэм бэрэ утегущыIэн плъэкIыщт, ау шIуагъэ къызэримыхьыщтыр тэ­шIэшъ, зичэзыу зэIукIэгъухэм тягупшысэныр нахьышIу. Тиспорт­сменхэм загъэгусэным яIоф те­тэп, «зэрэлъэпэуагъэхэм» ­акъыл хахынэу тэгугъэ.