Псауныгъэр агъэпытэ

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым волейбол бзылъфыгъэ командэхэм язэнэкъокъу щэкIо. ЯIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэм дакIоу, ­псауныгъэр гъэпытэгъэным, спортым пыщагъэхэм япчъагъэ хэгъэхъогъэным зэхэщакIохэр пылъых.

DSC_0122

— Зэнэкъокъур зыщызэхэтщэгъэ еджапIэм спортымкIэ иунэ зэтегъэпсыхьагъэ, — къытиIуагъ Мыекъуапэ иадминистрацие физ­культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ ико­митет итхьаматэу Дмитрий Щербаневым. — ЕшIэгъухэм ахэлэжьэрэ бзылъфыгъэхэм псауныгъэр агъэпытэ, языгъэпсэфы­гъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъакIо.

ЕшIэгъухэм Мыекъопэ, Джэджэ районхэм, МГТУ-м, кIэлэ­егъэ­джэ колледжым, нэмыкIхэм якомандэхэр ахэлажьэх. «Пенсфонд», «Юность» зыфиIохэрэр, нэмыкIхэри текIоныгъэм яшъыпкъэу фэбанэх.

Урысые Федерацием Пенсие­хэмкIэ ифонд и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Къу­лэ Аскэрбый зэрилъытэрэмкIэ, волейболым, баскетболым, фэ­шъхьаф спорт лъэпкъхэм цIыфхэр зэфащэх. Студентхэр, Iоф зышIэ­хэрэр ягуапэу зэнэкъокъух.

— «Пенсфондым» ешIэгъур тшIуихьыгъэми, тыгу дгъэкIоды­рэп, — еIо технологхэм якоман­дэ хэт пшъэшъэ ищыгъэу Анаста­сия Зборовскаям. — Зичэзыу зэIукIэгъухэм зафэдгъэхьазырыщт. Волейболыр спорт лъэпкъ ­дахэу сэлъытэ. Сэ къэшъокIо ансамблэм сыхэтыгъ, адыгэ къашъохэри къэсшIыщтыгъ. Искусствэмрэ спортымрэ зэрэзэпхыгъэхэр щыIэныгъэм къыщэлъагъо.

КIэуххэр

«Джаджэ» — МГТУ — 0:3, «Тульский» — «Юность» — 0:3, «Пенсфонд» — «КIэлэегъэджэ колледж» — 3:0, «Юность» — «Джаджэ» — 3:0, МГТУ — «Пенсфонд» — 1:3, «Тульский» — «КIэлэегъэджэ колледж» — 3:0, «Мары» — «Псауныгъ» — 3:2, «Мары» — «Юность-2» — 3:0.

ЗэIукIэгъухэр тхьаумафэм зэ­хащэх, ашIогъэшIэгъонэу нэбгырабэ зэряплъырэр тигуапэ.

— Непэ тетIысхьапIэм тытесэу зэнэкъокъум тылъэплъэ, неущ ешIэгъухэм тэри тахэлэжьэнкIи пшIэхэщтэп, — къытиIуагъ пшъэ­шъэ нэгушIоу Юлие. — Спортыр — псауныгъ, ар тэ дэгъоу къыд­гурэIо.