Лъым хэлъыр мэбзэрабзэ

Кушъэ орэдым къыщежьагъэр щыIэныгъэм щычIэу­нэщтэп.    846563410002   Адыгэкъалэ искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу дэтым икIэлэегъаджэу, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Хьэкомэ Симэ исэнэхьат еплъыкIэу фыриIэр сабыигъом къыщежьа­гъэу елъытэ.

Адыгэ лъэпкъ искусствэм щы­зэлъашIэрэ орэдыIоу Бэрэтэрэ Хьабидэт кушъэр ыгъэхъыезэ, ижъырэ къэбархэр къыIотэнхэр шэнышIу фэхъугъагъ. Хьэкомэ Симэ насып фэхъугъэр макIэп. Ар Бэрэтармэ япхъу, ицIы­кIу­гъом къыщегъэжьагъэу адыгэ орэдхэм ядэIущтыгъ, зэхихырэм ыгъэгушхощтыгъ. ОрэдыIо мы­хъугъэми, кIэлэеджакIохэр музыкэм фигъэсэнхэмкIэ сэнэхьа­тэу къыхихыгъэр шIогъэшIэгъон, егъэлъапIэ, Бэрэтэрэ Хьабидэт шIукIэ къытегущыIэ.

ИскусствэхэмкIэ училищыр, Адыгэ къэралыгъо ­университетым музыкэмкIэ ифакультет С. Хьэкуамэм къыухыгъэх. КIэлэегъэджэ дэгъухэр сыдигъуи иIагъэх. ФортепианэмкIэ, пщынэмкIэ орэ­дышъохэр къырегъаIох. Композитор цIэрыIоу Тхьабысым Умарэ къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэ­хъу­гъэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъоу Къунчыкъохьаблэ щыкIуа­гъэм пщы­наоу Хьэкомэ Симэ апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

— Анахьэу сэ сызыгъэгушIо­рэр езгъаджэхэрэм фестивальхэм гъэхъагъэ ащашIы зыхъукIэ ары, — къеIуатэ Хьэкомэ Симэ. — Москва, Краснодар, Налщык, Мыекъуапэ, Шъачэ, нэмыкIхэм Адыгэкъалэ ипщынаохэр ащыIа­гъэх, щытхъуцIэхэр къащахьыгъэх. Шэуджэн Абрек, Дыхъу ­Хьазрэт, Бэшкэкъо Щамил, Хъодэ ­Бислъан, Ахэджэго Амир, фэшъхьафхэри искусствэхэмкIэ къалэм иеджапIэ къычIатIупщыгъэх. Шъхьа­кIу­мыдэ Хьаджыслъан, ПщыукIхэу Амиррэ Альбертрэ, Хьэкомэ Да­мир, Блэгъожъ Эдуард, фэ­шъхьафхэм пщынэр «къагъэгу­щыIэ». ИнтернетымкIэ Дунэе зэнэкъокъоу ныбжьыкIэхэм азыфагу щызэхащагъэм Блэгъожъ Эдуард, ХъокIо Муратэ, Шъхьа­кIумыдэ Хьаджыслъанэ хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщахьы­гъэх.

— Республикэ тиIэ зыхъу­гъэм къыщыублагъэу адыгэ лъэпкъ ис­кусствэм нахь зиушъомбгъугъ, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ Хьэкомэ Симэ. — Едгъэджэрэ пщынаохэр пчыхьэзэхахьэхэм ахэ­лажьэх, нысащэхэм пщынэр ащагъэбзэрабзэ, типщынэо цIэ­рыIоу Лъэцэрыкъо Кимэ фэгъэ­хьыгъэ шIэжь зэхахьэу Адыгэ­къалэ щыкIуагъэм яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ. Адыгэ бы­ракъым и Мафэ зыфагъэ­хьазыры.

846563410001Адыгэ Республикэм и Консти­туцие къыщеIо адыгабзэмрэ урысыбзэмрэ къэралыгъуабзэхэу ти­республикэ зэриIэхэр. Музыкальнэ искусствэм пылъ ныбжьы­кIэ­­хэм фольклорым зыщагъэ­гъуа­зэ, Адыгэ Республикэм икъэра­лыгъо гъэпсыкIэ игъэпытэн яIа­хьышIу хашIыхьэ. Музыкальнэ ис­кусствэм ыбзэрэ адыгабзэмрэ зэпхыгъэхэу щыIэныгъэм щагъэ­федэх. Лъым хэлъ хъугъэ лъэпкъ мэкъамэр щыIэныгъэм щэжъынчы. Хьэкомэ Симэ ригъэджэрэ кIалэхэм лъэпкъ гупшысэ яI, щы­Iэныгъэм зыкъыщагъотынымкIэ му­зыкэр IэпыIэгъушIу афэхъу.

Хьэкомэ Симэ непэ имэфэкI маф. Унэгъо дахэ ащ иI. ­Инасып зыдилъэгъужьзэ исэнэхьат тапэ­кIи фэлэжьэнэу Тхьэм ты­фелъэIу. Опсэу, Сим! БэгъашIэ охъу, бгъасэхэрэм Адыгэ Республикэм ищытхъу нахь лъагэу аIэтынэу, адыгэ музыкэр дуна-
им зэрэща­гъэIурэм хагъэхъонэу афэтэIо.

Сурэтхэм арытхэр: Хьэкомэ Сим; ригъаджэхэрэр.