ЯгумэкIыгъо дэгъэзыжьыгъэ хъущт

БлэкIыгъэ илъэсым жъо­ны­гъуакIэм ыкIэхэм адэжь ощх зэпымыоу щыIагъэхэм къахэкIыкIэ республикэм ипсыхъохэм ащыщхэм адэт псым зыкъыIэтыгъ.

DSC_0604Адыгеим ирайони 4-мэ арыт псэ­упIэ 11-мэ псыр акIэ­огъагъ. Анахьэу гумэкIыгъо хэфэ­гъа­гъэхэр Кощхьэблэ ыкIи Джэджэ районхэр ары.

 Псыр зыкIэогъэ цIыфхэм ягумэкIыгъохэр къэшIэгъоягъэ­хэп, ахэм ахъщэ IэпыIэгъу ящыкIэ­гъагъ. Ау федеральнэ ахъщэ IэпыIэгъур шъолъырым къыIэ­кIэхьаным пае УФ-м ихэбзэгъэ­уцугъэ къыдилъытэрэ Iофыгъо­хэр зэшIопхынхэ фэягъэ.

АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIу­щынэ Аслъан, республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, хабзэм игъэцэкIэкIо къулыкъухэм, чIыпIэ зыгъэIоры­шIэжьыпIэхэм яIофышIэхэм тхьапэхэр псынкIэу гъэтэрэзы­гъэхэ зэрэхъущтым яшъыпкъэу Iоф дашIагъ.

Iофыгъоу зэшIуахыгъэхэм яшIуагъэкIэ, 2014-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 26-м ом ыпкъ къикIыкIэ гумэкIыгъо хэфэгъэ республикэм ирайонхэм ащыщхэм IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэ шIыкIэм ыкIи ащ пэIуагъэхьащт ахъщэр зыфэдизыщтым фэгъэ­хьыгъэ унашъор УФ-м и Прави­тельствэ ыштагъ. Ар 2015-рэ илъэсым мэзаем и 23-м къы­дэкIыгъ.

Унашъом къыдыхэлъытагъэу федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ сомэ миллион 243-рэ мин 718-рэ Адыгеим къыфатIупщынэу щыт. 2014-рэ илъэсым жъоны­гъуакIэм щыIэгъэ псыкъиуным къыздихьыгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын мылъкур пэIуа­гъэхьащт. Миллион 219-м ехъур цIыфхэм атырагощэщт, сомэ миллион 24,5-р Дмитриевскэ, Блащэпсынэ ыкIи Фэдз къо­джэ псэупIэхэм адэт псэуалъэ­хэм ягъэцэкIэжьын тегъэпсыхьэгъэщт.

1

— ЦIыфхэм япсэупIэхэр, ямылъку страховать ашIыгъа­гъэмэ ашIокIодыгъэм ипроценти 100 къафызэкIагъэкIожьын алъэ­кIыщтыгъ. Ау нахьыбэхэм мы шIыкIэр зэрамыгъэфедэрэм гумэкIыгъуабэ къыздехьы, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм граждан зыухъумэжьынымкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Блэ­гъожъ Юрэ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.