ЧIыфэхэр къызатыжьынхэ фэе пIалъэхэр афагъэнэфагъэх

ЦIыфхэр зыгъэлажьэхэрэм шIокI зимыIэ пенсие ыкIи медицинэ ухъумэнымкIэ страховой тынхэр ПенсиехэмкIэ фондым зэрэIэкIагъэхьэхэрэDSC_0725 шIыкIэр уплъэкIугъэным фэгъэзэгъэ комиссиеу ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм щызэхэщагъэм гъэтхапэм и 3-м зэхэсыгъо иIагъ.

 Ащ къырагъэблэгъэгъагъэх страховой тынхэмкIэ чIыфабэ зытелъ хъызмэтшIэпIэ ыкIи организацие 14-мэ ялIыкIохэр. ШIокI зимыIэ пенсие ыкIи медицинэ ухъумэнымкIэ атын фэе тын­хэмкIэ ахэм чIыфэу зэтырагъэ­уагъэр сомэ миллион 22-рэ Iэпэ-цыпэ мэхъу. Комиссием изэхэсыгъо хэлэжьагъэх хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу илIыкIохэр: хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфа­гъэкIэ зыгъэцакIэхэрэ Шэхые Налбый, ГъэIорышIапIэм иотдел ипащэ ипшъэрылъхэр зы­гъэцакIэхэрэ Александр Еловенкэр, хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу и Гъэ­Iо­ры­шIапIэ и Мыекъопэ къэлэ отдел ипащэу Щэмэджыкъо Абрек. Комиссием изэхэсыгъо зэрищагъ ащ итхьаматэу, Пен­сиехэмкIэ фондым и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Къулэ Аскэрбый. Ащ комиссием къырагъэблэгъагъэ­хэм агу къыгъэкIыжьыгъ страховой тынхэмкIэ чIыфхэр зэтезыгъаохэрэм федеральнэ хэбзэгъэуцугъэхэр зэраукъохэрэр, ар хэти фагъэгъунэу зэрэщымытыр. ШIокI зимыIэ пенсие ыкIи медицинэ ухъумэнхэмкIэ страховой тынхэр къэугъоигъэн­хэм ПенсиехэмкIэ фондым пэщэныгъэ зэрэдызэрихьэрэм ыкIи а IофшIэныр зэрэзэхэщагъэм ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэр ренэу зэрэлъыплъэрэм имызакъоу, Адыгэ Республикэм игъэцэкIэкIо хабзи а Iофым пхъашэу ынаIэ тырегъэты, зифэшъуашэхэм яупчIы. Джащ фэдэу къэралыгъо хэбзэ къулыкъухэр ежьхэми къызэряуп­чIыхэрэр зэхэсыгъом къырагъэ­блэгъагъэхэм агу къыгъэкIыжь­зэ, Аскэрбый къафеджагъ Урысыем и Генеральнэ прокурату­рэ и ГъэIорышIапIэу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм къыфаригъэхьыгъэ письмэм. Ащ къыщеIо пенсие ыкIи медицинэ ухъумэнхэмкIэ страховой тынхэр зытыхэу чIыфабэ зытелъхэм яхьылIэгъэ къэбархэр алъигъэIэсынхэ фаеу пшъэрылъ къызэрэфагъэуцурэр. КIэкIэу къэпIон хъумэ, хэбзэгъэуцугъэ­хэр зыукъохэрэм пхъашэу зэ­ряупчIыщтхэр, агъэпщынэнхэ зэралъэкIыщтыр пстэуми агу къыгъэкIыжьыгъ Аскэрбый.

Нэужым хъызмэтшIапIэхэмрэ организациехэмрэ ялIыкIохэу зэхэсыгъом къеблэгъагъэхэм яупчIыгъэх чIыфэхэр гъэгъужьы­гъэнхэм фэшI зэрахьэрэ Iофы­гъохэмкIэ ыкIи ахэр затыжьын­хэ алъэкIыщт пIалъэмкIэ. ГухэкI нахь мышIэми, игъом амытызэ миллионым ехъу зэтезыгъэ­уагъэхэр предприятиехэм ахэтых ыкIи чIыфэхэр затыжьыщтхэ пIалъэр къызыфэмыIошъугъэхэри ахэм къахэкIыгъэх. Ау зэкIэми зышIокIыхэ мыхъущт пIалъэр комиссием итхьаматэ афигъэ­нэфагъ ыкIи ащ тетэу атхыгъ. Iуагъэу къатыгъэр зымыгъэцэкIэ­жьыгъэхэм ыужкIэ нахь пхъашэу адэзекIонхэ алъэкIыщт. На­хьыбэу чIыфэ зытелъхэр ыкIи къызэратыжьыщт шIыкIэр къэзы­мыIошъугъэхэр хьыкум приставхэм якъулыкъу хэбзэгъэуцугъэ­хэм зэрагъэнафэрэм тетэу     и­нэп­лъэгъу ригъэтыщтэу, зэрифэшъуашэу адэзекIощтэу агъэ­нэфагъ.

Аскэрбый зэхэсыгъом къызэ­рэщиIуагъэу, ошъуапщэхэр нахь Iужъу къэхъухэу фежьагъ, хэбзэ­гъэуцугъэхэр зыукъохэрэм пхъа­шэу адэзекIощтых. Арышъ, чIыфэ­хэр зэтемыгъаохэу, амал зэри­IэкIэ игъом птынхэр нахь ­тэрэз.

СЭХЪУТЭ Нурбый.