Фестивалыр ежьагъ

Зэрэхабзэу, ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэ­хьыгъэу IофшIапIэхэм, еджапIэхэм, нэмыкI учреждениехэм цIыф зэхэхьэ гъэшIэ­гъон­хэр, заом хэтыгъэ ветеранхэр зыщагъэшIорэ зэIукIэгъухэр, «ЛIыгъэм идесэхэр», зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр зэхащэщтыгъэх.

 Хэгъэгу зэошхом хэтхэу нэмыц техакIохэм апэ­уцужьыгъагъэхэм ащыщэу непэ псаоу къэнэжьы­гъэр мэкIэ дэд. ЩыIэхэри щымыIэжьхэри цIыф жъу­гъэхэм агу илъыщтых, яшIэжь кIосэщтэп.

Мыгъэ юбилейнэ зе­кIон-спортивнэ фестивалэу «Игры Фишта» зыфи­Iоу Адыгеим щызэхащэ­щтыри ТекIоныгъэр къызыдахыгъэр илъэс 70-рэ зэрэхъурэм и Мафэ фэ­гъэхьыгъэщт. Ащ ганд­болымкIэ щызэнэкъокъу­щтых. Фестивалыр зызэхащэрэри илъэс 15 мэхъу.

МэфэкIым фагъэхьазырырэ Iофтхьабзэхэр зэ­кIэ­лъыкIохэу охътэ зэфэ­шъхьафхэм рагъэкIокIы­щтых. Ахэм егъэжьапIэ афэхъугъ ятIонэрэ гурыт еджапIэу Мыекъуапэ дэтым гандболымкIэ щы­кIо­гъэ турнирыр. Зэнэкъо­къухэм купиплI ахэлэ­жьагъ, ахэм зипсауныгъэ къызэтегъэнэгъэным пылъхэр, командакIэхэу «Легенда» ыкIи «Звезды» зы­фиIохэрэр ахэтыгъэх.

Къушъхьэу Пшэхъо-Су икубок командэу «Манда­риным» ыхьыгъ. ЯтIонэрэ чIыпIэр Мыекъуапэ иджэ­гокIо купэу «Легендэм», ящэ­нэрэр — «Звезды» («АГУ-Адыиф») зыфиIо­хэ­рэм аубытыгъэх. ЯплIэ­нэ­рэ чIыпIэр Мыекъопэ индустриальнэ техникумым икомандэу «Фыщт» зыфиIорэм къыфагъэшъо­шагъ.

Зэнэкъокъухэр дэгъоу зэрэкIуагъэхэр, ащ хэлэ­жьагъэхэми, еплъыгъэхэ-
ми зэрашIогъэшIэгъоны­гъэхэр турнирыр зэхэзыщэгъэ Владимир Зотовым къыIуагъ. Ежь нэмыкIэу турнирым изэхэщакIохэм ахэтыгъэх Адыгэ Республикэм спорт зекIонымкIэ и Федерациерэ физкультурэмрэ спортымрэкIэ Мыекъопэ къэлэ Комитетымрэ.

Къызэхэхьэгъэгъэ пстэумэ зэдаштагъ гандбо­лым­кIэ зэнэкъокъухэр Адыге­им ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащызэхащэхэзэ ашIы­нэу. Ахэм ныбжьыкIэхэр ягуапэу ахэлэжьэщтых.

«Игры Фишта» зы­фи­Iорэ фестивалым иаужырэ зэнэкъокъухэр шы­шъхьэIу мазэм икъихьа­гъум къушъхьэу Фыщт ылъа­псэ дэжь щыкIощтых.

(Тикорр.).