Районыр шъхьафит зышIыжьыгъэхэр яхьэкIагъэх

Теуцожь районыр 1943-рэ илъэсым имэзэе мазэ и 12-м Псыфэбэ лъэныкъомкIэ къикIы­жьы­гъэхэ тидзэкIолIхэм шъхьафит ашIыжьы зэхъум (а лъэхъаным Адыгэкъалэ щыIагъэп) нэмыц техакIохэр къызэцэкъэкIыхэзэ Пшызэ Iушъо иикIыпIэ езыфылIэжьыщтыгъэхэ я 68-рэ хэушъхьафыкIыгъэ хы бригадэм ия 56-рэ дзэ иротэхэм ахэтыгъэх Чэтыжъ Исма­хьилэрэ Кочик-Оглы Борисэрэ.

 Ахэр илъэс 45-кIэ узэ­кIэIэбэжьмэ агъэпсыгъэ Адыгэкъалэ непэ щэпсэух, щагъашIох, щалъытэх, кIэ­лэеджакIохэм аIуагъакIэх. Непэ къалэр зыдэщыс чIы­пIэм зи псэупIэ щы­мы­Iагъэми, къушъхьэм къы­зы­чIэкIыжьхэм зэо бэ­лахь­хэр зэрэщыкIуа­гъэхэр, километрэ зытIущ горэкIэ апэмычыжьэу щы­сыгъэ адыгэ къуаджэу Лахъщыкъуае (ари хычIэгъ хъугъэ) нэмыцхэм зы­дагъэпытыхьи зэо лъэшхэр зэрэщыкIуагъэхэр, те­хакIохэм чIэнэгъэшхохэр арагъэшIызэ зэрэдафы­жьыгъагъэхэр а зэо ма­шIор зынэгу кIэкIыгъэхэ ветеранхэм ныбжьыкIэхэм къафаIуатэ. Ащ фэдэ зэIукIэгъухэу районым ичIыгухэр шъхьафит зашIыжьыгъэхэр илъэс 72-рэ зэрэхъугъэм фэ­гъэхьыгъэхэу Адыгэкъалэ щызэхащагъэр ма­­кIэп. Ахэм афэгъэхьыгъэ тхы­гъэхэри гъэзетым къидгъэхьагъэх.

Джы а лIыхъужъитIоу зи­гугъу къэтшIыгъэхэ Ко­чик-Оглы Борисэрэ Чэтыжъ Исмахьилэрэ адэжь бэмышIэу кIогъагъэх Теуцожь районым иадми­нистрацие ипащэу Хьачмамыкъо Азэмат, ащ игуа­дзэу Бэгъушъэ Борисэ, заомрэ IофшIэным­рэкIэ ветеранхэм я Совет итхьа­матэу Нэмы­тIэ­къо Юрэ. Хэгъэгу зэо­шхом иорденэу ятIонэрэ лъэгапIэ зиIэр, медальхэу «За победу над Германией», «За освобождение Кавказа», «За обо­рону Кавказа», «За осво­бождение Кубани» зы­фиIохэрэр къызыфагъэ­шъошэгъэхэ Чэтыжъ Исмахьилэрэ Кочик-Оглы Борисэрэ бэгъашIэ хъунхэу, бэрэ ташъхьагъ итын­хэу, дахэу щыIэр­ къа­дэ­хъунэу афэлъэ­Iуа­гъэх, шIу­хьафтынхэр афашIыгъэх, нэпэеплъ сурэтхэр зыты­ра­рагъэхы­гъэх.

(Тикорр.).