Пытагъэ хэлъэу укъекIолIэн фае

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан финансхэр зэрагъэзекIорэм лъыплъэгъэным фэгъэзэгъэ гъэIорышIапIэу республикэм щызэхащагъэм ипащэу Насыф Мариянэ IукIагъ. AAG6304Мы къулыкъукIэм блэкIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэм, анахьэу ынаIэ зытыригъэтыгъэ лъэныкъохэм ыкIи тапэкIэ пшъэрылъэу зыфигъэуцужьыхэрэм атегущыIагъэх.

 Республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ ыкIи зыпкъитыныгъэ илъынымкIэ гъэ­IорышIапIэм ипшъэрылъхэр зэ­ригъэцакIэрэм мэхьанэшхо зэ­риIэр, финансхэр зэрагъэфедэрэ шIыкIэм тишъолъыр щыпсэурэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыфэдэщтыр бэкIэ зэрепхыгъэр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Бюджетым епхыгъэ ахъщэр зэрагъэзекIорэм ылъэны­къокIэ уплъэкIунэу зэхащагъэ­хэм зэфэхьысыжьэу афэхъугъэ­хэм, хэукъоныгъэу къыхагъэщыгъэхэр зыфэдэхэм, гъэIоры­шIапIэм иIофшIэн тапэкIэ нахь шIуагъэ къытэу гъэпсыгъэным пае шIэгъэн фаехэм республикэм ипащэ акIэупчIагъ.

М. Насыфым къызэриIуагъэм­кIэ, зипэщэ къулыкъур 2014-рэ илъэсым зэхащагъ. Iоф зашIэрэр илъэс нахьыбэ мыхъугъэми, гъэ­хъэгъэ гъэнэфагъэхэр яIэх. Апэрэ уахътэм анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр зэхэщэн Iофхэр арых. Ащ дакIоу шэпхъэ-хэбзэ базэр агъэпсыгъ, IофышIэхэр агъэхьазырыгъэх. Зырагъэжьа­кIэм IофшIэкIуи 6 яIагъэмэ, джы пчъагъэр 13-м нэсыгъ. Ахэм япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцэкIэнхэм пае яквалификацие зыщыхагъэхъорэ курсхэм агъакIох. Бюджет ахъщэр зэрагъэфедагъэр уплъэкIугъэным, хэбзэгъэуцугъэр зыукъохэрэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэным афэшI гъэIорышIапIэм общественнэ организациехэм, АР-м ипрокуратурэ, следственнэ къулыкъухэм, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ, нэ­мыкIхэми зэпхыныгъэ адыриIэу Iоф адешIэ. ГущыIэм пае, УФ-м и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм икъулыкъушIэхэр ягъусэхэу хэбзэнчъэу агъэфедэгъэ сомэ миллион 1,3-рэ бюджетым къырагъэхьажьыгъ. Ащ нэ­мыкIэу пэщэ IэнатIэ зыIыгъхэм тазырхэр атыралъхьагъэх, ахэм ащыщхэр яIофшIапIэ IуагъэкIы­хэуи къыхэкIыгъ.

AAG6282

БлэкIыгъэ илъэсым къыкIоцI ГъэIорышIапIэм уплъэкIун 45-рэ фэдиз зэхищагъ, сомэ миллиар­ди 6,9-рэ зэрагъэфедагъэр агъэ­унэфыгъ. Ахэм ащыщэу со­мэ миллиарди 2,4-р республикэ бю­джетым, сомэ миллиарди 4,3-р чIыпIэ бюджетхэм къахэхы­гъэх. НахьыбэрэмкIэ культурэм, гъэсэныгъэм, социальнэ лъэныкъом япхыгъэ бюджет организациехэр арых ауплъэкIугъэхэр. Джащ фэдэу бюджет инвестициехэр зэрагъэзекIуагъэм анаIэ тырагъэ­тыгъ. Мыхэм зэфэхьысыжьэу афэ­хъухэрэр хэбзэухъумэкIо къу­лы­къухэм аIэкIагъахьэ.

— Хэбзэгъэ­уцугъэм къыдилъы­тэрэ лъэны­къо­хэр зымыгъэцэ­кIэрэ, бюджет ахъщэр шапхъэ­хэм адимы­штэу зыгъэфедэрэ пстэуми гъэ­лъэшыгъэ шIыкIэм тетэу пшъэ­дэкIыжь ябгъэхьыныр атефэ. Ащ­кIэ гъэIорышIа­пIэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм бэ елъытыгъэ­щтыр, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.