Лъэпкъ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан общественнэ организациеу «Адыгэ Хасэм» илIыкIохэм ты­гъуасэ зэIукIэгъу адыриIагъ. AAG6395Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, министрэхэу Хъуажъ Аминэтрэ Къулэ Мыхьамэтрэ, республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэп­хыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Хъунэго Рэщыд, Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжым ипащэу Къэгъэзэжь Мурат, Мые­къопэ къэлэ администрацием ипащэ игуадзэу Аулъэ Юр. Лъэпкъ Iофыгъохэм, анахьэу гурыт еджапIэхэм ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм адыгабзэр ащызэрагъэшIэным, тикультурэ, тишэн-хабзэхэр къэухъумэгъэнхэм къэзэрэугъои­гъэхэр атегущыIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ Адыгэ Хасэм илIыкIохэм сыдигъуи игуа­пэу зэраIукIэрэр, мы общественнэ организацием Iофышхо зэри­гъэцакIэрэр, гумэкIыгъоу, щыкIа­гъэу къэуцухэрэр дэгъэ­зыжьы­гъэнхэмкIэ яIо зэхэлъэу зэрэ­зэдэлажьэхэрэр къыхигъэ­щыгъ.

— Тыбзэ, тикультурэ, тишэн-хабзэхэр къэтыухъумэнхэм мэхьанэшхо зэриIэм щэч хэ­лъэп. Ащ фэIорышIэщт лъэпкъ IофышIэхэм ягъэхьазырын ты­наIэ тедгъэтын фае. Тыбзэ тырыгущыIэнымкIэ, тырытхэным­кIэ зи пэрыохъу тиIэп. Ащ къыхэкIыкIэ ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн унагъом къыще­жьэн фаеу сэлъытэ, сыда пIомэ ары зэкIэмэ алъапсэр. Непэ адыгэ кIэлэцIыкIухэм бзэ зэфэшъхьафыбэ зэрагъашIэ, ау, гукъау нахь мышIэми, адыгабзэр икъу фэдизэу аIэкIэлъэу пфэIощтэп. А гумэкIыгъор тызэгъусэу дэдгъэзыжьын фае, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Адыгэ Хасэм итхьаматэу Бэ­гъушъэ Адам анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр гурыт еджапIэ­хэм ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ­хэм адыгабзэр зэращызэрагъа­шIэрэм иIофыгъу ары.

Аужырэ илъэсхэм Адыгэ къэ­ралыгъо университетым илъэпкъ факультет чIэхьэрэ ныбжьыкIэ­хэм яп­чъагъэ хэп­шIыкIэу нахь макIэ зэрэхъугъэр къэгущыIагъэ­хэм къыхагъэщыгъ. Ыпэрэ илъэс­хэм нэбгырэ 30 зы­рыз зэрыс купитIу аугъоин алъэкIыщты­гъэ­мэ, джы ахэм яп­чъагъэ зэ­кIэм­кIи нэбгырэ 15-м кIэхьэ ны­Iэп. Ащ къыхэкIыкIэ кIэлэ­цIыкIу IыгъыпIэм къыщегъэ­жьа­гъэу сабыим ныдэлъфыбзэр Iуплъ­хьаным, унэгъо кIоцIым адыга­бзэкIэ ущыгущыIэным мэ­хьанэ­шхо зэриIэр пстэуми къа­Iуагъ.

Хъуажъ Аминэт къызэрэхи­гъэ­щыгъэмкIэ, адыгабзэр непэ зэзыгъашIэ зышIоигъохэм ама­лышIухэр аIэкIэлъых, къэнэжьы­рэр ар агъэфедэныр ары. Гу­щыIэм пае, республикэм ит гу­рыт еджапIэхэм ащыщэу 45-мэ ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ 51-мэ адыгабзэр ащакIу.

Адыгэ шъуашэм, лъэпкъ зэфы­щытыкIэхэм, культурэм иунэхэу цIыфхэр бэу зыщызэрэугъо­ихэрэм язытет, нэмыкI Iофыгъо­хэми зэIукIэгъум хэлэжьагъэхэр атегущыIагъэх, тапэкIэ Iоф зэрэзэдашIэщт лъэныкъохэр агъэнэфагъэх.

(Тикорр.).