Гъэлъэшыгъэу алъыплъэщтых

Хэбзэ зехьанымкIэ Советэу республикэм щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан. AAG6517Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIыIужъу Адам, республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, муниципальнэ образованиехэм ыкIи хэбзэухъу­мэкIо къулыкъухэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

БзэджэшIагъэхэр зэрамыхьан­хэм фэIорышIэрэ пэшIоры­гъэшъ Iофтхьабзэхэу 2014-рэ илъэсым зэхащагъэхэм шIуагъэу къаты­гъэм, непэ мы лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет зыфэдэм, тапэ­кIэ пшъэрылъ шъхьаIэу къэуцухэрэм афэгъэхьыгъагъ апэрэ Iофыгъоу къэзэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр. Мыщ епхыгъэ зэфэхьысыжьхэр къашIы­гъэх АР-м ипрокурор шъхьаIэу Василий Пословскэм, УФ-м и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Александр Глущенкэм, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ БрантIэ Мурадин.

Ахэм къызэраIуагъэмкIэ, 2014-рэ илъэсым республикэм бзэджэшIэгъэ 4045-рэ щызэрахьагъ, 2013-рэ илъэсым егъэп­шагъэмэ, а пчъагъэр проценти 2,2-кIэ нахьыб. Ащ дакIоу бзэджэшIэгъэ хьылъэхэм ыкIи хьылъэ дэдэхэм япчъагъэ нахь макIэ хъугъэ. УкIыгъэ Iофхэр зэкIэ зэхафынхэ афызэшIокIыгъ. ХэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яIо зэхэлъэу Iоф зэрэзэдашIа­гъэм ишIуагъэкIэ гъэхъэгъэ гъэ­нэфагъэхэр щыIэхэу илъэсыр зэфашIыжьыгъ. Ау экономикэ къиныгъохэм ялъэхъан республикэм щызэрахьэрэ бзэджэ­шIа­гъэ­хэм япчъагъэ къыхэ­хъон зэрилъэкIыщтыр къэгущыIэгъэ пащэхэм къыхагъэщыгъ. 2015-рэ илъэсым иапэрэ мэзитIу изэфэхьысыжьхэм ар къагъэлъагъо, ыпэрэ илъэсым егъэпшагъэмэ, бзэджэшIагъэу агъэунэфыгъэхэм япчъагъэ процент 22-кIэ нахьыбэ хъугъэ.

Нэужым гущыIэр зыштэгъэ АР-м и ЛIышъхьэ ежь анахьэу зыгъэгумэкIырэ лъэныкъохэм къащыуцугъ, ахэр дэгъэзыжьы­гъэнхэмкIэ хэбзэухъумэкIо къу­лы­къухэм ашIэрэм кIэупчIагъ.

— Гъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм, ахэм ахэкIуа­дэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным иIофыгъо зэхэсыгъо къэс тытегущыIэ. Ау мы лъэны­къомкIэ Iофхэм язытет уигъэ­рэзэнэу щытэп. Джащ фэдэу нысащэхэм, зимашинэ пленкэ шIуцIэкIэ зыгъапкIэхэрэм, чэщрэ къызэдэчъэрэ автомобильхэм, курд сообществэм япхыгъэ Iофы­гъохэм тынаIэ нахь атедгъэ­тын фае, — къыIуагъ ТхьакIу­щынэ Аслъан.

Зэхэсыгъом нэмыкI Iофы­гъо­хэ­ми щатегущыIагъэх, унэшъо гъэнэфагъэхэри ашIыгъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.