Бзылъфыгъэхэр агъэшIуагъэх

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ ехъулIэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ищытхъу тхылъхэр лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ гъэхъэгъэ инхэр зиIэ бзылъфыгъэхэм афагъэшъошагъ.

DSC_0688Iофтхьабзэм ипэублэ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм ацIэкIэ бзылъфыгъэхэм къафэгушIуагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

— Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ тибзылъфыгъэхэр, мэфэкI дахэу къэблагъэрэм фэшI сыгу къыз­деIэу сышъуфэгушIо. Непэ ти­республикэ ищыIэныгъэ илъэ­ныкъо пстэуми чанэу шъуахэлажьэ. Гуетыныгъэ фышъуиIэу Iоф зэрэшъушIэрэм ишIуагъэкIэ тиреспубликэ нахь дахэ, зэтегъэпсыхьагъэ мэхъу. Псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъуигу­хэлъышIухэр къыжъудэхъухэу, шъуиунагъохэм зэгурыIоныгъэрэ мамырныгъэрэ арылъэу шъущыIэнэу шъуфэсэIо.

Илъэсыбэ хъугъэу шIуагъэ къытэу гъэсэныгъэм иIоф зэрэфэлажьэхэрэм, къыткIэ­хъу­хьэрэ ныбжьыкIэхэм яегъэджэнкIэ ыкIи япIун­кIэ гъэхъагъэхэр зэра­шIыгъэхэм афэшI Мыекъуапэ дэт гимназиеу N 5-м тарихъымкIэ икIэ­лэегъаджэу Наталья Боровиковам, Мыекъуапэ дэт лицееу N 19-м ипащэу Ирина Никитченкэм нэужым АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ищытхъу тхылъхэр афагъэшъошагъэх. Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ илъэсыбэ хъугъэу шIуагъэ къытэу, IэпэIэсэныгъэ ин хэлъэу Iоф зышIэхэу, СПИД-м пэшIуе­кIо­гъэнымкIэ Адыгэ республикэ гупчэм иврач шъхьаIэу Людмила Мартьяновамрэ, Мыекъо­пэ къэлэ поликлиникэу N 3-м иврач шъхьаIэу Елена Макрищевамрэ агъэшIуагъэх.

DSC_0715

ЗэкIэмкIи лъэныкъо зэфэшъ­хьафхэмкIэ анахь къахэщыгъэ бзылъфыгъэ 14-мэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ищытхъу тхылъхэр аратыгъ. Илъэсыбэ хъугъэу шIуагъэ хэлъэу гъэсэныгъэм иIоф фэлэжьэрэ нэбгыритIумэ зэрафэразэхэр къизыIотыкIырэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх.

ПIатIыкъо Анет.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.