СомитIу къыхэхъуагъ

Мыекъуапэ дэт къэлээлектронтранспортым (троллейбусым) игъогупкIэ гъэтхапэм и 1-м къыщегъэжьагъэу соми­тIукIэ нахь лъапIэ хъугъэ. Джы ащ соми 10 ыуас.

146002967Мыекъопэ къэлэ администрацием къызэрэщыхагъэ­щы­рэмкIэ, финанс-экономикэ чIы­пIэ къин ифэгъэ Мыекъопэ троллейбус ГъэIорышIапIэм IэпыIэгъу фэхъунхэм ар фэ­гъэ­хьыгъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, блэкIыгъэ илъэсым шэкIогъум и 21-м муниципальнэ унитарнэ предприятиеу «Мыекъопэ троллейбус ГъэIорышIапIэр» зы­фиIорэм иIофышIэхэм лэжьап­кIэр зэрарамытырэм къыхэ­кIы­кIэ емызэгъ зэхахьэ зэхащэгъагъ, а уахътэм водительхэр гъогум техьагъэхэп. Мыщ иIофышIэхэм яфитыныгъэ­хэр къэухъумэгъэнхэм фэшI Мыекъуапэ ипрокуратурэ уп­лъэкIунхэр зэхищагъэх. Ахэм язэфэхьысыжьхэмкIэ предприятием ипащэ ылъэныкъокIэ административнэ Iоф къызэIуа­хыгъ, IофшIэнымкIэ хэбзэгъэ­уцугъэм къыдилъытэрэ шапхъэу ыукъуагъэхэр дигъэ­зыжьынхэу прокурорым унашъо ышIыгъ. Троллейбус ГъэIоры­шIа­пIэм иIо­фышIэхэм ялэ­жьапкIэ аратыжьыгъ.

— Къэлэ троллейбу­схэм ауасэ къыхэхъуагъ нахь мышIэми, Къыблэ федеральнэ шъолъырым хэхьэ­рэ субъектхэм уа­сэу ары­лъым ар нахь макI, — къеты Мыекъопэ къэлэ адми­нистрацием ипресс-къулыкъу.

Маршруткэхэм ягъогупкIэ къызэрэхэмыхъощтыр ыкIи ар сомэ 12-у къызэрэнэжьыщтыри къыхагъэщыгъ.

Гъэтхапэм и 1-м къыщегъэ­жьагъэу къэлэ общественнэ транспортым щыщхэр зэрыкIо­щтыгъэхэ гъогухэм зэхъокIы­ныгъэхэр афэхъугъэх. Автобусхэу N 1, N 2, N 1а ыкIи N 2а зыфиIохэрэм урамхэу Димитровым ыцIэ зыхьырэмрэ Пролетарскэмрэ арыкIонхэу къафыхагъэхъуагъ. Автобус 16 мы гъогум рыкIощт. Пчэдыжьым сыхьатыр 6-м къыщегъэ­жьагъэу пчыхьэм 11-м нэс та­къикъих къэс ахэр зекIощтых.

Джащ фэдэу автобус цIыкIоу N 34-р зэрэзекIорэ шIыкIэм зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх. ЫпэкIэ зэрэщытыгъэм фэдэу урамэу Пионерскэм тетэу районэу «Черемушки» зыфиIорэм екIолIэщт, къызигъэзэжьыкIэ Хьахъуратэм ыцIэ зыхьырэ урамым къырыкIожьыщт.

(Тикорр.).