ПIуныгъэ Iофхэм атегущыIагъэх

Общественнэ движениеу «Народный фронт» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ мы ма­фэхэм зэхэсыгъо иIагъ. DSC_0500УФ-м и Правительствэ къыгъэуцугъэ пшъэрылъым диштэу УФ-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ пIуныгъэм хэ­хъо­ныгъэхэр фэшIыгъэнхэм тегъэ­псыхьэгъэ проектэу къы­гъэ­хьыгъэм тегущыIагъэх.

— Тилъэхъан Урысыер чIыпIэ къин иуцуагъ. Ащ къыхэкIыкIэ духовнэ-нравственнэ еплъыкIэ­хэр кIэу къэралыгъом ыгъэхьазырынхэ фае, — пэублэм къыIуагъ общественнэ движением ишъолъыр къутамэ ипащэу Юрий Гороховым. — Ар игъом гъэцэкIагъэ зыхъукIэ, къыт­кIэхъухьэрэ лIэужхэм зэ­рифэшъошэ пIуныгъэ ахэлъэу къэтэджыщтых. Непэ зэхэтфырэ Iофыгъом мэхьанэшхо иI, тикъэ­ралыгъо пIуныгъэ гъэпсыкIэу илъыщтым ар лъапсэ фэхъущт.

ПIуныгъэ Iофым ехьылIэгъэ екIолIакIэу 2025-рэ илъэсым нэс УФ-м гъэцэкIагъэ щыхъу­щтым ишэпхъэ шъхьаIэхэм япроект изэхэфын зэIукIагъэхэр нэужым тегущыIагъэх. Советскэ Союзыр зызэхэзыжьы­гъэм къыщегъэжьагъэу къыткIэхъу­хьэрэ лIэужхэм япIуныгъэ зыпарэми ыIэ илъыжьыгъэп. Гъэсэныгъэр ары нахь теубытагъэ зыхэлъэу къэралыгъор зыуж итыгъэр, ащ дакIоу пIуныгъэр аIэкIэзыгъэ хъугъэ. Ау а екIолIакIэр зэрэмытэрэ­зыр къагурыIуагъ, ащ къыхэ­кIыкIэ мы лъэныкъом Iоф да­шIэнэу унашъо щыIэ хъугъэ. ТикъэралыгъокIэ пIуныгъэм исистемэ хэхъоныгъэхэр ышIын­хэм фэшI лъапсэ фэхъущт екIолIакIэм итхылъ УФ-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ зэхегъэуцо.

Духовнэ-нравственнэ пIуны­гъэ ахэлъэу, яхэгъэгу шIу алъэ­гъоу ныбжьыкIэхэр пIугъэнхэр пстэуми анахь шъхьаI. Мы лъэныкъомкIэ лъэпкъ общественнэ организациехэм зэхащэрэ Iофтхьабзэхэм мэхьанэ­шхо зэряIэр къызэрэугъоигъэ­хэм къыхагъэщыгъ.

ПIуныгъэм ехьылIэгъэ стратегиер гъэпсыгъэным пае, а Iофым хэтхэм яшIошIхэр къыдэлъытэгъэнхэ зэрэфаер къыхигъэщыгъ общественнэ движениеу «Народный фронт» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ иIофшIэкIо куп ипащэу Алексей Стальноим.

ПIуныгъэ Iофым ехьылIэгъэ стратегием ипроект хэт лъэныкъуабэмэ къэзэрэугъоигъэхэм дырагъэштагъ, ау Iоф зыдэпшIэн фаехэри къыхагъэ­щыгъэх. Мы проектым игъэпсын джыри къаухыгъэп, адрэ шъолъырхэм афэдэу республикэм мыщ хигъахъо шIоигъохэр общественнэ народнэ фронтэу «За Россию» зыфиIорэм иIоф­шIэпIэ гупчэ IэкIагъэхьащтых.

ПIатIыкъо Анет.

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.