Натхъо Бибарс тегъэгушIо

ЦСКА Москва — «Крылья Советов» Самара — 1:0.

«Кубань» Краснодар — «Мордовия» Саранск — 1:0.

Гъэтхапэм и 2-м ешIагъэх.

811572709

Финалым и 1/4-м хэхьэгъэ командэхэр Мос­ква ыкIи Краснодар ащешIагъэх. ЦСКА-м ифутболистэу Натхъо Бибарс «Крылья Советовым» ифутболистищ къызэринэкIи, къэлапчъэм метрэ 20 фэдизкIэ пэчыжьэу хъагъэм Iэгуаор ридзагъ. Урысыем гъогогъуитIо фут­болымкIэ ичемпионэу А. Мостовоим къызэ­риIуагъэу, Натхъо Бибарс къэлапчъэм Iэгуаор дэхэ дэдэу дидзагъ, къогъупэм щихъозэ хъагъэм ифагъ. ЕшIэгъур зэрэщытэу пштэмэ, Б. Натхъор иухьазырыныгъэкIэ зэкIэ футболистхэм къахэщыгъ.

ЕшIэгъур заухым Натхъо Бибарс телефонкIэ тыфытеуагъ, футболыр зикIасэу къылъыплъэ­хэрэр бэрэ ыгъэгушIонхэу, шIоу щыIэр къыдэхъунэу тыфэлъэIуагъ.

«Кубань» 1:0-у «Мордовием» текIуагъ, финалныкъом ЦСКА-м фэдэу хэхьагъ. Мэлылъфэгъу мазэм и 29-м «Кубань» ЦСКА-м финалныкъом щыIукIэщт. ЕшIэгъур Краснодар щыкIощт. ЦСКА-р Урысыем икомандэ анахь лъэшхэм ащыщ, Европэм икубокхэм якъыдэхын хэлажьэ. «Кубань» апэрэу финалныкъом хэфагъ. ЕшIэгъур гъэшIэгъон хъущтэу тэлъытэ. Краснодар пэгъунэгъу къуаджэхэм ямызакъоу, Мыекъуапэ дэсхэм, нэмыкIхэми ешIэ­гъум еплъынхэу загъэхьазыры, Натхъо Бибарс IукIэнэу фаер макIэп.

Сурэтым итыр: Натхъо Бибарс (сэмэгумкIэ щыт) ыпэкIэ илъыгъ.