Къуаджэхэм ащэкIо

Культурэмрэ динымрэ яIофышIэхэр гъусэ зэфэхъугъэхэу шэн-зекIокIэ дэйхэр цIыфхэм къахэмыфэнхэм, наркоманием пэуцугъэным афэгъэхьыгъэу «О, си Тхь, къысфэгъэгъу!» зыфиIорэ спектаклэр тирайонхэм къащагъэлъагъо.

DSC_0317

— Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Муратэ зэхэщэн IофыгъохэмкIэ ишIуагъэ къытегъэкIы, — къыти­Iуагъ Лъэпкъ театрэм ихудожественнэ пащэу Шъхьэлэхъо Светланэ. — Чылэхэм адэсхэм культурэм иунэхэм тащыIокIэ. Спектаклыр къызаухыкIэ ащ еплъы­кIэу фыряIэр, зэригъэгупшысагъэ­хэр зэхахьэм къыщаIуатэх.

Пэрэныкъо Чэтибэ ипьесэ техыгъэ спектаклыр ТхьакIумэщэ Налбый ыгъэуцугъ. Тинепэрэ гумэкIыгъохэм ар афэгъэхьыгъ. Гъобэкъуае спектаклыр къызыщагъэлъагъом ыуж зэхахьэм къыщыгущыIагъэх СтIашъу Юрэ, Къэзэнэ Юсыф, СтIашъу Майор, Мэджэджэ Мэдин, СтIашъу Вячеслав, СтIашъу Аскэр, Пэрэныкъо Чэтибэ, Тутарыщэ Людмилэ, нэмыкIхэри. Гъобэкъуае щыкIогъэ спектаклым еплъыгъэу, филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, Урысыем итхакIохэм я Союз хэтэу Мамый Руслъан зэрилъытэрэмкIэ, литературэм и Илъэс Урысыем зэрэщыкIорэр нахь дэгъоу къызыфэдгъэфедэн фае. ПIуныгъэм ехьылIэгъэ спектаклэхэу Лъэпкъ театрэм щагъэ­уцугъэхэр тикъуаджэхэм ащыпсэурэмэ ящыкIагъэх.

Спектаклэу «О, си Тхь, къысфэгъэгъу!» зыфиIорэр гъэтхапэм и 11-м Инэм, и 13-м Очэпщые, и 14-м Адыгэкъалэ къащагъэлъэ­гъонэу щыт. Аскъэлае непэ щеплъынхэ алъэкIыщт.

Сурэтыр спектаклым къыщытетхыгъ.