Ипшъэрылъхэр дэгъоу зэшIуехых

Непэ фэдэ лъэхъан усымэджэныр псынкIэп, Iэзэгъу уцхэм ауасэ чэщи мафи къыхэхъо. Ау ахэр зэмыгъэгъотхэмэ ухъужьыщтэп.

844645Ащ игъусэу медицинэм иIо­фы­шIэхэм фыщытыкIэу къыпфыряIэм мэхьанэшхо иI. Зисэнэхьат хэ­шIы­кIышхо фызиIэу, мыухыжь гу­фэ­бэныгъэ апагъохызэ сыма­джэхэм япсауныгъэ зэтезыгъэу­цо­жьы­рэ врачхэм афэмышIапхъэ щыIэп.

Непэ зигугъу къэсшIымэ сшIо­и­гъор джащ фэдэ врач шIагъоу, зипшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу зыгъэцэкIэрэ, пэщэныгъэр дэгъоу зезыхьэрэ ЛIыхэсэ Фатим.

Фатимэ Шэуджэнхэм япхъу, къа­лэу Краснодар 1974-рэ илъэ­сым лэжьэкIо унэгъо зэкIужь къи­хъухьагъ. ЗэкIэмкIи ахэр зэшы­пхъуищ мэхъух. 1989-рэ илъэсым Фатимэ гурыт еджапIэу N 7-р дэ­гъоу къыухыгъ, медицинэ училищым чIахьи, медсестра сэнэхьат зэригъэгъотыгъ, ау ащ къыщыуцугъэп, ишIэныгъэхэм ахи­гъэхъонэу ыуж ихьагъ. ­Краснодар дэт университетым ибиологическэ факультет чIахьи, 1998-рэ илъэ­сым ар къыухыгъ. Нэужым зыкIэ­хъо­псыщтыгъэ сэнэхьатэу врачыр къызIэкIигъахьэмэ шIоигъоу Краснодар дэт медицинэ академием чIэхьажьыгъ. Ар къызеухым Адыгэ­къалэ дэт сымэджэщэу К.М. Бат­мэным ыцIэ зыхьырэм мамыку-гинекологэу Iоф щишIэнэу ригъэ­жьагъ, ипшъэрылъхэр дэгъоу илъэ­си 9-м къыкIоцI ыгъэцэкIагъэх.

Фатимэ тыдэ зигъэзагъэми шIу­кIэ, дахэкIэ ыцIэ аригъаIозэ къехьы. Теуцожь районым ит къуа­джэу Пэнэжьыкъуае дэт сымэджэ­щым ипащэ игуадзэу агъэнафи, илъэси 3 Iоф зешIэм, ипащэ хъу­гъэ.

Мафэ къэс упчIэ зэфэшъхьаф­хэмкIэ сымаджэхэр Фатимэ къеуа­лIэх. Ахэм зэкIэми амалэу иIэмкIэ адеIэ. ЦIыфыгъэ дахэу, гукъэбзэ­ныгъэу, гуфэбэныгъэу ащ хэ­лъым гу лъымытэн плъэкIырэп.

ИIофшIэн гухахъо хигъуатэу, пэ­щэныгъэри зэрифэшъуашэу зэ­ри­гъэцакIэрэм ишыхьат щытхъу тхылъхэу Фатимэ къыфагъэшъошагъэхэр. Ахэр УФ-м, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ищытхъу тхылъхэр, нэмыкIхэри арых.

Фатимэ унэгъо дахэ ышIагъ, ишъхьэгъусэу Руслъанрэ ежьыррэ шъэожъыерэ пшъэшъэжъыерэ зэ­дапIу. Яунагъо зэгурыIоныгъэ илъэу, Фатимэ иIофшIэн гухахъо хигъуатэзэ псэунэу тыфэлъаIо.

Къадэ Мухьдин.