Адыгеим щызэхащэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Урысыем иныбжьыкIэхэм я Союз итхьаматэу Павел Красноруцкэм тыгъуасэ IукIагъ.AAG6236 Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс   70-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Дунэе фестивалэу «Студенческая весна на Кавказе» зыфиIорэр мы илъэсым Адыгеим щызэхэщэгъэным фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ иминистрэу Хъуажъ Ами­нэтрэ ащ игуадзэу Къэрэтэбэнэ Мыхьамодэрэ, республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьа­матэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Адыгэ къэралыгъо университетымрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетымрэ яректорхэу Хъунэго Рэщыдэрэ Къуижъ Саидэрэ.

АР-м и ЛIышъхьэ IофшIэгъу зэIукIэгъум ипэублэ республикэм къэкIогъэ хьакIэм шIуфэс рихыгъ, дунэе фестивалыр республикэм щызэхэщэгъэ­ным­кIэ IэпыIэгъу зэрафэхъунхэ алъэ­кIыщт лъэныкъохэм акIэупчIагъ.

П. Красноруцкэм къызэриIуа­гъэмкIэ, федеральнэ мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэу «Урысыем ис­тудентхэм ягъатх» зыфиIорэм илъэс 23-рэ хъугъэу Адыгеим иныбжьыкIэхэр чанэу хэла­жьэх. Фестивалыр мы илъэсым жъоныгъуакIэм и 15 — 20-м къалэу Владивосток щы­зэфашIы­жьыщт. Ащ дакIоу Урысыем икъыблэ хэхьэрэ шъо­лъырхэм ыкIи Кавказ кIыбым икъэралыгъохэм арыс ныбжьы­кIэхэм культурнэ зэпхыныгъэу яIэхэр гъэпытэгъэнхэм фэшI Дунэе фестивалэу «Студенче­ская весна на Кавказе» зыфи­Iорэр илъэс заулэ хъугъэу зэ­хащэ. Мыгъэ ар ТекIоныгъэм ия 70-рэ и­лъэс фэгъэхьы­гъэщт ыкIи Адыгеим щырагъэкIокIын гухэлъ яI. Ащ изэфэхьысыжьэу мэкъуогъум и 22-м шIэжьым ишэф остыгъэ фестивалым хэ­лэжьэрэ ныбжьы­кIэхэм хагъэ­нэщт. ЗэхэщакIохэм зэрагъэ­нафэрэмкIэ, нэбгырэ 500-м ехъу мыщ хэлэжьэщт.

ЫпшъэкIэ зигугъу къыщыт­шIыгъэ фестивальхэм язэхэщэн фэгъэзэгъэщт федеральнэ комитетым АР-м и ЛIышъ­хьэ хэхьанэу, региональнэ ко­ми­тетым пэщэныгъэ дызэрихьанэу ныбжьыкIэхэм я Союз итхьаматэ зыкъыфигъэзагъ.

Мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм ныбжьыкIэхэр зэрэзэрапхыхэрэм дакIоу, яхэгъэгу шIу алъэ­гъоу пIугъэнхэм зэрэфэIоры­шIэхэрэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ. АщкIэ П. Красноруцкэм къыхьыгъэ предложениехэм адыригъэштагъ, фестивалыр зэрифэшъуашэу Адыгеим щырагъэкIокIыным зэрэфэхьазырхэр кIигъэтхъыгъ.

— Федеральнэ мэхьанэ зиIэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр тиреспубликэ щызэхэтщэнхэм тэркIэ мэхьанэшхо иI. Сыда пIомэ нэмыкI шъолъырхэм ащыпсэурэ цIыфхэм Адыгеим нахь благъэу нэIуасэ зыфа­шIын, тиныбжьыкIэхэм гъэхъа­гъэу яIэхэм защагъэгъозэн алъэкIы. Мыгъэрэ фестивалыр ТекIоныгъэм ия 70-рэ илъэс зэрэфэгъэхьыгъэм ащ имэхьа­нэ нахь къеIэты, — къыIуагъ кIэухым ТхьакIущынэ Аслъан.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.