АвтобускIэ ащэщтых

Тиреспуб­ликэ ибас­­кетбол командэу «Динамо—МГТУ—м» 2016 — 2017-рэ ­илъэс ешIэгъур ыублагъ. Апэрэ зэIукIэгъухэр спорт Унэшхоу «Ошъу­тенэм» чъэпыогъум и 31-м, шэ­кIогъум и…

Ныбджэгъум тыфэгушIо

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ журналистэу, гъэзетэу «Адыгэ ма­къэм» икъитхыкIын иIахьышIу хишIы­хьэзэ, лъэпкъ Iофыгъохэр гуетыны­гъэ ин хэлъэу зыгъэцакIэу Къэзэ­нэ Юсыф Къунчыкъохьаблэ щыщхэу…

Унэе-къэралыгъо Iоф зэдэшIакIэм тегъэпсыкIыгъэу

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ ­Аслъан пчъагъэрэ хигъэунэфыкIэу зэхэтхыгъ унэе-къэралыгъо зэдэлэжьэныгъэм мэхьанэ ин етыгъэн ыкIи социальнэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэмкIэ а хэкIыпIэшIур…