В Адыгее реализуют пилотный проект по созданию первого студенческого микроспутника

10 февраля в рамках открытия «Полярис-Адыгея» подписан меморандум между Министерством образования и науки Республики Адыгея, Международной ассоциацией участников космической деятельности…

ТиIофшIэгъу Къыблэм ипэрытхэм ахэт

ГъэIорышIакIохэм язэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфиIорэм икIэух ушэтынхэм Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ ахэлэжьэщтхэм якъыхэхын блэкIыгъэ зыгъэпсэфыгъо мафэхэм къалэу Ростов-на-Дону щызэшIуахыгъ. Адыгеир къэзыгъэлъэгъогъэ…

КъинкIэ къылэжьырэ хьалыгъу

Бжыхьэр нэгуихыгъэ нэгушIом бысымгуащэм фэдэу мэзым ­къыщекIухьэ, шъхьандэхэр, чъыг къутамэхэр зэпэжъыужьырэ нал­мэс-налкъутэм фэдэ бэджэхъ зэхэхъытагъэхэмкIэ къегъэкIэракIэ, губгъом, мэз чIэ­гъым ачIэт…

Язэдэлэжьэныгъэ агъэпытагъ

ЗэIухыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Ростелекомымрэ» кIэ­лэ­­цIыкIухэм гъэсэныгъэ тедзэ ягъэгъотыгъэным фыте­гъэ­псыхьэгъэ технопаркэу «Кванториум» зыфиIорэмрэ зэ­рэзэдэлэжьэщтхэр къэзыушыхьатырэ зэзэгъыныгъэм ты­гъуасэ зэдыкIэтхагъэх технопаркым ипащэ ипшъэрылъхэр…

ТыщэсэкIоныр

Адыгэ нысэщэ джэгур ижъыкIэ зэрэрагъэкIокIыщтыгъэр, джырэ лъэхъаным диштэу фэIо-фашIэхэр зэрагъэцакIэхэрэр мыщ ыпэкIэ дгъэхьазырыгъэгъэ «Адыгэ хабзэм» къыщыхэтыутыгъ. Ащ лъыпыдзагъэу джы лъытэгъэкIуатэ…

ЗэгъэшIун IофхэмкIэ Адыгэ Республикэм июстицие зызэхащагъэр илъэс 20 зыщыхъурэм ехъулIэу журналистхэм азыфагу творческэ зэнэкъокъу зэрэщыкIощтым ехьылIэгъэ Положениер

1. Зэдагъэфедэрэ положениехэр 1.1. ЗэгъэшIун IофхэмкIэ Адыгэ Рес­публикэм июстицие зызэхащагъэр илъэс 20 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ материал анахь дэгъур къызыщыхахыщт зэнэкъо­къур зэрэзэхащэщт,…

Отчетхэр аштэу рагъэжьагъ Урысыем ПенсиехэмкIэ ифонд Адыгэ Респуб­ликэмкIэ и Къутамэ республикэм истраховательхэм макъэ арегъэIу щылэ мазэм пае персональнэ учетымкIэ отчетхэр…

В Адыгее объявили очередной набор слушателей на бесплатные курсы по изучению адыгейского языка

Адыгейский институт гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева объявляет набор всех желающих изучать адыгейский язык. Для слушателей они проводятся абсолютно бесплатно.…