Мы илъэсымкIэ пшъэрылъхэр нахьыбэх

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэ лъэпкъ проектхэм ащыщых «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность…

Адыгэм идунай хэзыщэщтхэ IофшIагъэх

Фондэу «Урыс меценатхэр» ыкIи телеканалэу «Культура» зыфиIохэрэр кIэщакIо зыфэхъу­гъэхэ проект зэдагъэцэкIэным ыуж ихьагъэх. Ар зытегъэпсы­хьагъэр Урысыем изаслуженнэ, Адыгеим инароднэ сурэтышIэу…

НыбжьыкIэхэр нахьыбэу хэхьэх

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» къыдыхэлъытагъэу зэхащэгъэ шъолъыр про­ектэу «Социальная активность» зыфиIорэр Адыгеим зэрэщагъэцакIэрэр зыщы­тегущыIагъэхэм ащыщ Адыгэ Республикэм волонтерствэм хэхъоныгъэ щишIыным иIофыгъохэм…

Миллионым ехъу

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд фэIо-фашIэхэу ыгъэцакIэхэрэр телефонхэмкIэ цIыфхэм къызIэкIагъэхьашъунхэм фытегъэпсыхьэгъэ приложениер зыгъэфедэхэрэм япчъагъэ нэбгырэ миллионрэ мин 500-м ехъугъ. Пенсионерхэми, джыри зыныбжь…

Е улIын, е улIэн фэягъэ

1942-рэ илъэсым игъэмафэ къэралыгъомкIи, советскэ цIыфхэмкIи хьылъагъэ. Дзэ Плъыжьым ипсэемыблэжьныгъэ-лIыблэнагъэ емылъытыгъэу, кIуачIэкIи, техникэкIи, цIыфышъхьэкIи сыд фэдизэу фашистхэм чIэнэгъэшхохэр яIагъэхэми, Пшызэ…

Мыекъуапэ ыкIи Адыгеир Хэгъэгу зэошхом (1941 — 1945-рэ илъэсхэм) илъэхъан

Родинэр къызэращыгугъырэр къагъэшъыпкъэжьыгъ Хэгъэгу зэошхор хьылъэу къыфыдэкIыгъ советскэ цIыфым, хьазабэу щищэчыгъэр, лъыпсэу ыкIи нэпсэу ащ щычъагъэр гукIодыгъуагъ. Ауми, яхэгъэгу шIу­лъэгъу,…

Проектым игъэцэкIэн

Лъэпкъ проектэу «Экологиер» шъолъырым зэрэщагъэцакIэрэм, пшъэрылъхэр зэрэзэшIуахырэм фэгъэхьыгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Росприроднадзорым АдыгеимкIэ ыкIи Краснодар краимкIэ ишъолъыр…