Европэм тылъэплъэ, «Зэкъошныгъэм»…

Мыекъопэ футбол клубэу «Зэ­къошны­гъэм» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый гъэзет­еджэхэм яупчIэхэм джэуап къаритыжьынэу, иеплъыкIэхэм тащигъэгъозэнэу телъэIугъ.

Тыгъэм инэбзыйхэм зафещэи

НыбжьыкIэхэр дзюдом  фэзыгъасэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Хьакурынэ Дамир сэнэхьатэу къыхихыгъэм, унагъомрэ спортымрэ язэпхыныгъэхэм, щыIэныгъэм еплъыкIэу фыриIэм афэгъэхьыгъэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.