Хэлажьэхэрэм япчъагъэ хэхъо

КIэлэеджакIохэм баскетболымкIэ язэнэкъокъоу «Локобаскет-ЕджэпIэ лигэр» зыфиIорэм икIэух шъолъыр зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ испорт еджапIэу В. Максимовым ыцIэ зыхьырэм щызэхащагъэх. ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр къа­лэхэм, … More

«Ошъутенэм» щызэIукIагъэх

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу «Динамо-МГТУ-р» щешIэ, Апшъэрэ купэу «Б-м» хэтхэм язичэзыу зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щыкIуагъэх. «Динамо-МГТУ-р» «Элевари-Сахалиным» тIогъогогъо «Ошъу­тенэм» щыдешIагъ. Апэрэ мафэм … More