Хэлажьэхэрэм япчъагъэ хэхъо

КIэлэеджакIохэм баскетболымкIэ язэнэкъокъоу «Локобаскет-ЕджэпIэ лигэр» зыфиIорэм икIэух шъолъыр зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ испорт еджапIэу В. Максимовым ыцIэ зыхьырэм щызэхащагъэх. ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр къа­лэхэм, … More

Мы илъэсымкIэ пшъэрылъхэр нахьыбэх

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэ лъэпкъ проектхэм ащыщых «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность … More

Адыгэм идунай хэзыщэщтхэ IофшIагъэх

Фондэу «Урыс меценатхэр» ыкIи телеканалэу «Культура» зыфиIохэрэр кIэщакIо зыфэхъу­гъэхэ проект зэдагъэцэкIэным ыуж ихьагъэх. Ар зытегъэпсы­хьагъэр Урысыем изаслуженнэ, Адыгеим инароднэ сурэтышIэу … More

НыбжьыкIэхэр нахьыбэу хэхьэх

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» къыдыхэлъытагъэу зэхащэгъэ шъолъыр про­ектэу «Социальная активность» зыфиIорэр Адыгеим зэрэщагъэцакIэрэр зыщы­тегущыIагъэхэм ащыщ Адыгэ Республикэм волонтерствэм хэхъоныгъэ щишIыным иIофыгъохэм … More