Къиныгъуабэхэм къахэкIыжьыгъ, джыри зэтеуцожьыщт

Дунаир зэлъызыкIугъэ коронавирусыкIэм къыздихьыгъэ Iофыгъохэм ахэтэу Урысыер мыгъэ имэфэкI техьащт. Ыпэрэ илъэсхэм зэрэщытыгъэм фэдэу Iофтхьабзэхэр субъектхэм ащызэхащэнхэу хъущтэп, цIыфхэр зэхэхьанхэшъ, … More

Тыгъэм инэбзыйхэм зафещэи

НыбжьыкIэхэр дзюдом  фэзыгъасэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Хьакурынэ Дамир сэнэхьатэу къыхихыгъэм, унагъомрэ спортымрэ язэпхыныгъэхэм, щыIэныгъэм еплъыкIэу фыриIэм афэгъэхьыгъэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Къэралыгъо программэхэр къуаджэхэм щапхыращых

Мыекъопэ районым икъутырэу Северо-Восточные Сады непэ КъумпIыл Мурат щыIагъ. Къэралыгъо программэу «Къоджэ псэупIэхэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ащ … More

Республикэм гъогу тэрэз къызэрэхихыгъэр къэлъэгъуагъ

Адыгэ Республикэм иэкономикэ зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ Комиссием зэхэсыгъоу иIагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат коронавирусыр къызэтегъэуцогъэным епхыгъэ Iофыгъохэм, медицинэ … More

Адыгеим ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтырэр цIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр ары

Республикэм иэкономикэ зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ Комиссием изэхэсыгъоу щыIагъэм коронавирусым зызиушъомбгъурэ лъэхъаным цIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэн, кIэлэцIыкIухэр зэрыс унагъохэмрэ IофшIэныр … More

ТыфэгушIо!

Тылым Iутыгъэу, культурэм изаслуженнэ IофышIэу Ацумыжъ Кущыку ыныбжь илъэс 90-рэ зэрэхъугъэр хигъэунэфыкIыгъ. Шэуджэн районымкIэ заом ыкIи IофшIэным, УIэшыгъэ КIуа­чIэхэм ыкIи … More

Бэдзэогъум къыщыублагъэу

ШIокI зимыIэ пенсионнэ страхованием фэгъэ­хьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэу фашIыгъэхэм къызэращыдэлъытагъэм тетэу, пенсионерэу зыныбжь имыкъу­гъэхэм алъыплъэхэрэм япенсиехэр индексацие шIыгъэ­хэу бэдзэогъум и … More