Адыгеир шIогъэшIэгъон

Хэгъэгум иконцерт къэтыпIэ анахь дэ­гъу­хэм Владислав Ко­са­ревым ипчы­хьэ­зэхахьэхэр ащэкIох. Эстрадэ, классикэ орэдхэр къеIох, шIу­шIэ Iофтхьа­бзэхэм ахэлажьэ. Москва, Санкт-Петербург, нэмыкIхэм шIукIэ … More

Лъэпкъхэм якультурэ фэгъэхьыгъагъ

Агуй-Шапсыгъэ лъэпкъ культурэм и Гупчэу дэтым Краснодар краим щызэхащэгъэгъэ семинарыр щы­кIуагъ. Ащ къыщаIэтыгъэхэ Iофыгъохэр лъэпкъ зэфэшъхьафхэм якультурэ, яшэн-хабзэхэр ыкIи язекIокIэ- … More

ЛIэшIэгъухэм яджэрпэдэжь зэхэтэхы

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэр загъэпсыгъэр илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэр республикэм и Къэралыгъо филармоние игъэкIотыгъэу … More

Еджэркъуае ицIыф гъэшIуагъ

УзыщапIугъэу, узыщашIэжьырэ лъэныкъо гупсэм ущагъэлъэпIэныр, ящытхъуцIэ анахь лъапIэр къыщыпфагъэшъошэныр зымыуасэ щыIэп. Адыгэ республикэ тхылъ тедзапIэм ипащэу Къуикъо Шыхьамбый «Еджэркъуае ицIыф … More