Адыгэм идунай хэзыщэщтхэ IофшIагъэх

Фондэу «Урыс меценатхэр» ыкIи телеканалэу «Культура» зыфиIохэрэр кIэщакIо зыфэхъу­гъэхэ проект зэдагъэцэкIэным ыуж ихьагъэх. Ар зытегъэпсы­хьагъэр Урысыем изаслуженнэ, Адыгеим инароднэ сурэтышIэу … More

КъинкIэ къылэжьырэ хьалыгъу

Бжыхьэр нэгуихыгъэ нэгушIом бысымгуащэм фэдэу мэзым ­къыщекIухьэ, шъхьандэхэр, чъыг къутамэхэр зэпэжъыужьырэ нал­мэс-налкъутэм фэдэ бэджэхъ зэхэхъытагъэхэмкIэ къегъэкIэракIэ, губгъом, мэз чIэ­гъым ачIэт … More