Адыгеим ипроектитIу анахь дэгъухэм ахалъытагъ

ЖъоныгъуакIэм и 25-м онлайн шIыкIэм тетэу лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Урысые Федерацием и Къэралыгъо совет музей-къэгъэлъэгъон IофшIэным хэхъоныгъэ ышIыным … More

МэщбэшIэ Исхьакъ: «ТхакIом къызхэкIыгъэ лъэпкъым иуз зэхимышIэмэ, игушIуагъо димыIэтмэ ышIэрэм зыпари уасэ иIэп»

Зэрэдунаеу цIэрыIо щыхъугъэ тхакIом укъытегущыIэныр къин. Зы тхы­гъэкIэ къыпфэгъэлъэгъощтэп, зы цIыф акъылми къыубытышъущтэп ащ иIофшIэгъэ лъэшхэмрэ игупшысэ куухэмрэ, ищыIэкIагъэмрэ непэ … More

КIэтхагъэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъугъэ

Илъэс къэс зэхащэрэ Урысые Iофтхьабзэу «Библионочь 2020» зыфиIорэм икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх. Хэгъэгу зэошхом ТекIо­ныгъэр къызщыдахыгъэр мыгъэ илъэс 75-рэ зэрэхъурэм епхыгъэ онлайн-­марафонэу … More

Пэнэшъу Уцужьыкъо ыныбжь илъэс 75-рэ хъугъэ

Чыжьэрыплъэ кIэлэегъадж, шIэныгъэлэжь ЩыIэныгъэм цIыф зэфэшъхьафхэр тигъашIэ къыхещэх, лъэуж зэфэмыдэхэр къыхаре­гъахьэх. Зыр — блэгъэныгъэ-IахьылыгъэкIэ тпэблагъэ мэхъу, адрэм ныбджэгъуныгъэр дэтэгъашIо, е … More

АмалыкIэхэр егъэфедэх

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм я Къэралыгъо музей и Темыр-Кавказ къутамэ иIофышIэхэм республикэм исурэтышIхэм ящыIэныгъэрэ ятворчествэрэ зышIогъэшIэгъонхэр, къэгъэлъэгъонхэм алъыплъэхэрэр, изобразительнэ искусствэм ылъэныкъокIэ … More

Кинотеатрэхэм IэпыIэгъу ящыкIагъ

Урысыем экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Ми­нистерствэ УФ-м и Пра­вительствэ зыфи­гъэ­загъ зэпахырэ узэу коронавирусым анахьэу зия­гъэ ригъэкIыгъэхэм кинофильмэхэр къэзы­гъэ­лъа­гъохэрэр аха­гъэ­хьанхэу.

Лъэуж нэф къыгъэнагъ

Урысые Федерацием щыпсэухэрэ лъэпкъхэм ялитературэхэм язэхэфынкIэ IофшIэгъэ куухэр, рассказ, повесть, роман гъэшIэгъонхэр зикъэлэмыпэ къыпыкIыгъэ шIэныгъэлэжьышхоу, адыгэ тхэкIо IэпэIасэу Хъопсэрыкъо Хъызыр … More