ЫпкIэ хэмылъэу къаратыщт

Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ унашъо зэришIыгъэмкIэ, инсульт, инфаркт хъугъэхэм, «острый коронарный синдром» зыфаIорэ узыр зиIэхэм, зыгу операцие ашIыгъэхэм ящыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэр ыпкIэ хэмылъэу илъэсым къыкIоцI аратыщтых.

Ахэр, Iэзэгъу уцхэр, зыфэдэхэр министерствэм къыхихыгъэх. УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэ игуадзэу Олег Салагай къызэриIорэмкIэ, а фэIо-фашIэр зэрагъэцэкIэщт шIыкIэр зэхафыгъах, ащ пэIухьащт мылъкури агъэнэфагъ.

ТызэрэщыгъуазэмкIэ, зигугъу къэтшIы­гъэ узхэр къызэузыгъэхэм ящыкIэгъэщт Iэзэгъу уцхэр ыпкIэ хэмылъэу джынэс зэратыщтыгъэхэр сымэджэщхэм ачIэлъхэр арыгъэ. Джы амбулаториехэми ахэр аратыхэзэ ашIыщт.

Инфарктыр, инсультыр къызэузыгъэ­хэу, зыгу операцие ашIыгъэхэу ренэу врачхэр зылъыплъэнхэу щытхэм ящыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэр аIэкIэгъэхьэгъэным иамалхэр министерствэм зызэрихьэхэрэр тIэкIу шIагъэ. Джы ар зэрашIыщт шIыкIэр къыхахыгъ.

ФедерациемкIэ Советым социальнэ политикэмкIэ и Комитет ипащэ иапэрэ гуадзэу Валерий Рязанскэм къызэрэхигъэщырэмкIэ, тапэкIэ «лекарственное страхование» зыфаIорэ шIыкIэм техьагъэмэ хъущт.

Мы Iофым епхыгъэу Адыгэ Республи­кэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ непэ ышIэрэр, ащ зызэрэфигъэхьазырырэр къыIотэнэу гущы­Iэгъу тшIыгъэ Iэзэгъу уцхэр цIыфхэм ягъэгъотыгъэнымкIэ отделым ипащэу Т. Г. Полянскаям. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, федеральнэ гупчэм документхэр зэкIэ ыштагъэх, мылъкоу а Iофтхьабзэм игъэцэкIэн пэIухьащтыр федеральнэ бюджетым къыхагъэкIыщт. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ уз­хэр зиIэхэм ыпкIэ хэмылъэу илъэсым къыкIоцI аратынэу щыт Iэзэгъу уцхэм я Перечень аухэ­сыгъ, ащ Iэзэгъу уц зэфэшъхьаф 23-рэ хэ­хьэ. Мы мафэхэм тиминистерствэ къелъытэ ащ фэдэ сымаджэу респуб­ликэм щыпсэухэрэм Iэзэгъу уцэу ящыкIагъэр зыфэдизыр, ахэр ягъэгъотыгъэнхэм пэIухьащт мылъкур.

— Мы программэм фэгъэхьыгъэ унашъор щылэ мазэм и 24-м УФ-м юстициемкIэ и Министерствэ щатхыгъ, мэзаем и 2-м къыщыублагъэу Iэзэгъу уцхэм я Перечень ухэсыгъэ хъугъэ, кIуачIэ иI, — еIо тигущыIэгъу. — Хэбзэгъэуцугъэм къызэрэдилъытэу, мы мазэм тиминистерствэ аукцион зэхищэщт, а Iэзэгъу уцхэр республикэм къэзыщэщтыр ащ къыщынэфэщт. Тиреспуб­ликэкIэ а узхэр зиIэхэм ящыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэр ыпкIэ хэмылъэу поликлиникэхэми къащаратэу заублэщтыр мэлылъфэгъур ары.

Мыщ дэжьым къыхэдгъэщы тшIоигъу: цIыфэу а узхэр къызэузыгъэхэм, зыгу операцие ашIыгъэхэм ящыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэр ыпкIэ хэмылъэу илъэсырэ аратыщтых. БлэкIыгъэ илъэсхэм ахэм афэдэ сымаджэхэм ащыщэу инфаркт зиIагъэхэр арых ныIэп ыпкIэ хэмылъэу Iэзэгъу уцхэр илъэсныкъом къыкIоцI зэратыщтыгъэхэр. Инсульт зыпэкIэкIыгъэхэм ащ фэдэ фэгъэкIотэныгъэ яIагъэп. Джы зигугъу къэтшIыгъэ узхэр зыпэкIэкIы­гъэхэр зэпхыгъэ IэзапIэхэм ящыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэу врачхэм къагъэнэфагъэхэр ыпкIэ хэмылъэу илъэсырэ къащара­тыщтых.

ЖакIэмыкъо Аминэт.