ЧIыопсым ифестиваль хэлажьэх

Кавказ заповедникым илIыкIо куп мы мафэхэм Москва щыкIорэ фестивалэу «Первозданная Россия» зыфиIорэм хэлажьэ. ЧIыопсым фэгъэхьыгъэ фестивалыр Европэм ыкIи Урысыем нахь игъэкIотыгъэу ащызэхащэхэрэ Iоф­тхьа­бзэхэм ахалъытэх. Мыгъэ я 7-у ар макIо, мэзаем и 15-м зэфашIыжьыщт.

Iофтхьабзэр зыщыкIо­рэр чIыопсым тырахыгъэ сурэт гъэшIэгъон дахэхэр къызщагъэлъэгъорэ чIыпIэу зэрэщытым фэшъхьа­фэу цIыф зэIукIапI, лекциехэм щядэIух, мас­тер-классхэм щахэлажьэх, документальнэ фильма­кIэхэм щяплъых.

Заповедник ыкIи ­лъэпкъ парк 21-мэ ялIыкIохэр фестивалым хэлажьэх. Ахэм Кавказ биосфернэ заповедникым илIыкIо куп ахэт. Ар зыщыкIогъэ ма­фэхэм ащыщ чIыопсым исаугъэтхэу къэралыгъом къыгъэгъунэхэрэм афэ­гъэхьыгъагъ. Ащ лъэтегъэ­уцохэр щашIыгъэх, проектыкIэу къагъэхьазырыгъэ­хэм ащатегущыIагъэх.

Кавказ заповедникым цIыфхэр нэIуасэ фэзы­шIыгъэхэр экологическэ шIэныгъэхэмкIэ заповедникым иотдел иIофышIэхэу Наталия Судометовамрэ Яна Токаревамрэ.

— Фестивалэу «Первозданная Россия» зыфиIорэр ущызэIукIэным ыкIи чIыопсым икъэухъу­мэнкIэ къэбарыкIэу щы­Iэхэр щызэбгъэшIэнхэм тегъэпсыхьагъ. Тапэрэ илъэсхэм нэIуасэ къытфэхъугъэхэри, фестивалым тызыщыIукIагъэхэри бэ мэхъух, ахэр шъолъыр зэфэшъхьафхэм къары­кIыгъэх. Тэ лъэтегъэуцоу тшIыгъэм Кавказ заповедникыр зыфэдэр, къыщыкIыхэрэм, псэушъхьэхэу, бзыухэу, хьампIырашъохэу хэсхэм якъэбархэр къащыфэтIотагъэх. ЦIыфыбэ къызэрэткIэрыхьэрэр ыкIи упчIэхэр къызэрэтатыхэ­рэр тигопагъэ, — къыIотагъ Н. Судометовам.

Волонтерхэр заповедникхэм яIофышIэхэм IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэм, кIэлэцIыкIу туризмэр, нэмыкI Iофыгъохэри гъэшIэгъонэу зэрэзэхэпщэщтхэм атегущыIагъэх.

«Кавказ заповедникым ипсэушъхьэхэр» зыфи­Iорэм щыщэу аужырэ тхы­лъэу къыдэкIыгъэм фэдэ­хэр УФ-м чIыопсымкIэ и Министерствэ илIыкIохэу фестивалым хэлэжьагъэ­хэмрэ нэIуасэ къафэхъугъэхэмрэ аратыгъэх.

Фестивалым иплощадкэхэм ащыщ чIыопсым къытырахыгъэ сурэт гъэшIэгъонхэр зыщагъэфедэ­хэрэ къэгъэлъэгъонхэр къыщызэIуахыгъэх. Къо­хьэпIэ Кавказым идэхагъэ къизыIотыкIы­хэ­рэ сурэтхэу Кавказ заповедникым инаучнэ IофышIэу Александра Перевозовам тырихыгъэхэр ахэм къащагъэлъагъох.

ЧIыопсым ифестивалэу «Первозданная Россия» зыфиIорэр бизнес-гупчэу «ХьакIэхэм ящагу» зыфиIорэм щэкIо, мэзаем и 15-м нэсыфэкIэ Iоф ышIэщт. Фестивалыр къыз­щызэIуахыгъэ мафэм УФ-м и Президент чIы­опсым икъэухъумэнкIэ, экологиемкIэ ыкIи транспортымкIэ илIыкIоу Сергей Ивановым къыIогъэ гущыIэхэм зэкIэми дыра­гъэштагъ:

— Илъэс къэс чIыопсым ифестиваль сыхэлажьэ, тапэкIи сыхэлэжьэщт, сыда пIомэ Урысыем ичIыпIэ дахэхэм уяплъыным сыдигъуи уезэщырэп. Ти­мэзхэм ахэсхэ псэушъхьэ Iэлхэми уяплъы зэпыты пшIоигъу. Фестивалыр зэ­хэзыщагъэхэм инэу са­фэраз, джащ фэдэу са­фэраз сурэттеххэми. Ахэм мэзчэтыум сурэт къытырахыным пае тхьамафэрэ заушъэфыгъэу мэзхэм ахэсхэу мэхъу. ТичIыгу дэхэ дэд, ащ фэдэ дэхагъэр дгъэкIоды хъущтэп.
(Тикорр.).