Хэукъоныгъэ 230-рэ къыхагъэщыгъ

2019-рэ илъэсым псауныгъэр къэухъумэгъэным ылъэныкъокIэ АР-м и Прокуратурэ уплъэкIунхэр зэхищагъэх, ахэмкIэ хэукъо­ныгъэ 230-рэ къыхигъэщыгъ. Ахэм ащыщых медицинэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ гарантие арамытыгъэу, социальнэу мыухъумагъэхэ цIыфхэм ящыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэр, гъомылапхъэхэр, медицинэ пкъыгъохэр арамыгъэгъоты­гъэхэу, медицинэ кабинетхэр икъоу Iэмэ-псымэхэмкIэ зэтемыгъэпсыхьагъэхэу, медицинэ фэIо-фашIэхэр цIыфхэм афагъэцэкIэнхэмкIэ лицензиер ямыIэу къызэрэчIагъэщыгъэр, нэмыкIхэри.

— ФэгъэкIотэныгъэ зиIэхэм, илъэси 3-м нэс зыныбжьхэ кIэлэцIыкIухэм ыпкIэ зыхэмылъ Iэзэгъу уцхэр арамытыгъэхэу къыхэдгъэщыгъэх. Джащ фэдэу Iэзэгъу уцхэм япIалъэ икIыгъэу, игъом ящыкIэгъэ медицинэ IэпыIэгъур арамыгъэгъотыгъэу, медицинэ кабинетхэр ящыкIэгъэ оборудованиекIэ зэтемыгъэпсыхьагъэхэу, санитарнэ шапхъэхэр аукъуагъэхэу къэнэфэгъэхэ хъу­гъэ-шIагъэхэр бэ мэхъух, — къеты АР-м и Прокуратурэ ипресс-къу­лыкъу.

Мы хъугъэ-шIагъэхэмкIэ прокурорхэм унашъохэр ашIыгъэх, хэукъоныгъэхэр дагъэзыжьыгъэх.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, хэукъоныгъэхэу прокуратурэм къыхигъэщыгъэхэм министерствэм псынкIэу ынаIэ атыредзэ. Арэу щытми, тишъолъыр адрэ субъектхэм афэдэу медицинэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ къэралыгъо гарантием ипрограммэ игъэцэкIэнкIэ икъоу мылъку къатIупщырэп. Мыщ дэжьым къэIогъэн фае медицинэ учреждениехэм япроцент 80-м ОМС-м ифонд ахъщэ къазэрафитIупщырэр.
— Республикэ бюджетым къикIырэ мылъкум тыщымыкIэным иамалхэр ренэу зетэхьэх. ГущыIэм пае, 2019-рэ илъэсым республикэ бюджетым сомэ миллион 40 фэдиз ахъщэ тедзэу къы­тIупщыгъ. 2020-рэ илъэсым программэм игъэцэкIэнкIэ сомэ миллиони 133-кIэ гъэрекIорэм нахьыбэу республикэ бюджетым къытфитIупщыгъ. 2024-рэ илъэсым нэс Iофхэм язытет нахь дэгъу хъузэ лъыкIотэнэу тэгугъэ, — къыIуагъ министрэм.

Медицинэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ къэралыгъо гарантием ипрограммэ игъэцэкIэнкIэ Адыгеим лъэныкъо зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ сомэ миллиарди 6-рэ миллион 467-рэ къыфатIупщыгъ, блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, мы пчъагъэр сомэ миллион 570-кIэ нахьыб.