ГъэпцIагъэкIэ къызIэкIигъэхьагъ

Мыекъуапэ щыщ хъулъфыгъэм ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофым Мыекъопэ къэлэ хьыкумыр хэплъагъ. УФ-м и Уголовнэ кодекс истатья къызэригъэнафэу, гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъэ ин зэрэзэрихьагъэм къыхэкIэу ар агъэмысэ.


Хьыкумым зэригъэунэфыгъэмкIэ, лажьэ зиIэм Мыекъопэ районым ит станицэу Гъозэрыплъэ дэт хьакIэщ зэхэтэу сомэ миллион 53-м ехъу зыуасэр гъэпцIагъэкIэ къызIэкIигъэхьагъ.

АР-м и Прокуратурэ ипресс-къулыкъу къызэритыгъэмкIэ, гражданскэ Iофыр зэхафы зэхъум хьакIэщ зэхэтым изы Iахь ыпкIэ хэлъэу хъулъфыгъэм къызIэкIигъэхьагъэу зэриIуагъэр мышъыпкъэу къычIагъэщыгъ.

Къэралыгъо гъэпщынакIом ышIыгъэ унашъом хьыкумым дыригъэштагъ ыкIи илъэси 5 хьапсрэ тазырэу сомэ мин 200-рэ бзэджашIэм тырилъхьагъ.
Унашъом кIуачIэ иIэ хъугъэ.